ST Awards 2017

Anerkendelse er vigtig og helt centralt for vores motivation til at yde en stor indsats. Anerkendelse af specifikke resultater sætter fokus på vores værdier. Anerkendelse er noget, vi ikke altid er gode nok til at give i en travl hverdag. Det er noget vi kan blive meget bedre til.

For at anerkende og fejre medarbejdere, der har gjort en stor indsats – generelt og i året, der er gået siden sidste sommerfest, uddeler vi seks anerkendende priser på ST. Seks priser der gives inden for forskellige områder. Til hver af de seks priser hører et diplom og en økonomisk pris på 10.000 kr. De seks priser er:

Se herunder hvem prismodtagerne 2017 er og begrundelserne for priserne.

Niels Chr. Nielsen
Dekan


ST Education Award

ST Education Award 2017 tildeles lektor Ditlev Egeskov Brodersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, for hans bidrag til at øge kvaliteten af undervisningen på ST, ikke blot gennem sin egen engagerende undervisning, men også ved at have udviklet et nyt værktøj, som stilles til rådighed for alle undervisere.

Ditlev Egeskov Brodersen er en meget dedikeret underviser, som i mange år er gået forrest i arbejdet med at modernisere de traditionelle undervisningsformer. Med udgangspunkt i behovet for i højere grad at aktivere de studerende og samtidig højne skriftligheden har han på eget initiativ udviklet det webbaserede læringssystem curriculearn.dk, som kommer mange andre undervisere og studerende til gode.

Med curriculearn.dk-platformen kan undervisere lægge skriftlige opgaver ud til de studerende, som de skal besvare online inden for en given frist. Når besvarelsen er indsendt, sendes den i "peer review" hos medstuderende, der efter selv at have svaret på spørgsmålet og set underviserens besvarelse, kommer med feedback og kommentarer til besvarelsen. I modsætning til eksisterende systemer, der baserer sig på multiple-choice spørgsmål, understøtter Curriculearn opgaver og svar i fritekst, hvilket i højere grad afspejler den danske eksamensform. De studerende bliver styrket i deres skriftlige formulering og deres læring styrkes ved at de aktivt inddrages i bedømmelsen af hinandens besvarelser.

ST Industrial Collaboration Award

ST Industrial Collaboration Award 2017 tildeles professor Mogens Sandø Lund, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, for hans store indflydelse på og mangeårige indsats for erhvervssamarbejdet omkring forædling og avl i Danmark.

Mogens Sandø Lund har gennem sin forskning haft fokus på at udnytte genomisk information (genotyper og fuld genom sekvens) og fænotyper til at forstå baggrunden for komplekse og økonomisk vigtige egenskaber som sygdomme, produktion, reproduktion og produktkvalitet hos husdyr og afgrøder.

Denne grundlagsskabende forskning har haft så stort et kommercielt potentiale for husdyravl og planteforædling, at der er etableret en række samarbejder med planteforædlere og husdyravlere. I løbet af de sidste 10 år har Mogens således, som hovedansøger, hjemtaget projekter for mere end 200 mio. kr., sammen med en række forædlings- og avlsfirmaer (VikingGenetics, VSP-pig research (nu SEGES), Nordisk Avlsværdivurdering, Kopenhagen Fur, Aquasearch, Dansk Varmblod, DLF Trifolium, Nordic Seed, Sejet planteforædling, LKF Vandel, EuroGenomics). Hovedvægten er på kvæg, men der er også samarbejder inden for svin, mink, heste, ørred, græs, hvede, byg og kartofler.

Derudover sidder Mogens i flere styregrupper for erhvervsrettede projekter, specielt inden for genomisk selektion.

ST Science Award

ST Science Award 2017 tildeles professor Lars Hestbjerg Hansen, Institut for Miljøvidenskab, for hans stærke videnskabelige arbejde inden for den mikrobiologiske sektion på instituttet.

Lars har udvist en markant nytænkende intellektuel og frit legende tilgang i sin udøvelse af gerningen som professor ved Institut for Miljøvidenskab. Han har opbygget en større gruppe af forskere, postdocs og ph.d.-studerende omkring analyser af mikrobielle økologiske sammenhænge. Hans stærke fokus på analyser af mikrobielle samfunds ’mobilom’ er verdensledende, og området rækker gode samarbejdsforbindelser ind i Institut for Miljøvidenskabs øvrige arbejdsområder.

Lars er en eftertragtet samarbejdspartner og har stået for opbygningen af en meget stærk DNA-sekventeringsenhed, som har skabt en lang række samarbejdsprojekter.

ST TAP Award

ST TAP Award 2017 tildeles ingeniør Jacques Chevallier,  Institut for Fysik og Astronomi og iNANO, for hans store indsats både teknisk og fagligt gennem 40 år.

Jacques er uddannet som ingeniør inden for metallurgi i Frankrig, men blev allerede i 1974 ansat ved Institut for Fysik og Astronomi som leder af tyndfilmlaboratoriet. Fra 1982 blev han også leder af kemilaboratoriet samme sted og fra 2010 leder af renrummet ved iNANO. Han er han daglig leder for fire medarbejdere. Hans store bidrag til forskningen specielt inden for tyndfilm har sikret ham medforfatterskab på 126 artikler.

Jacques’ koordinerende og konkrete indsats de sidste fem år med opbygning og indkøring af først renrummet ved iNANO og siden installation af de mange nye elektronmikroskoper, som iNANO har sikret midler til, har været helt afgørende for deres succesfulde opstart og drift. Drevet af stærk faglig og teknisk interesse har Jacques været involveret i de mindste detaljer og hans store erfaring og viden har været enestående.

Jacques har dagligt kontakt med utallige VIP’er og TAP’er. Blandt alle er han højt skattet, ikke kun for sin faglige og tekniske indsats, men også for sin elskelige natur, som altid er inkluderende og empatisk. Han har et usædvanligt mildt væsen og føler stort ansvar for, at alle føler sig hørt og godt behandlet. Det ligger ham særligt meget på sinde at skabe gode rammer for sine nærmeste medarbejdere. De sætter alle pris på hans fokus på at prioritere og fordele arbejdsopgaver på bedst mulig vis.

ST Talent Award

ST Talent Award 2017 tildeles ph.d.-studerende William Joyce, Institut for Bioscience, for at levere en exceptionel videnskabelige indsats allerede som kun 25-årig ph.d.-studerende.

William Joyces brændende interesse for naturvidenskab og hans enestående evner har resulteret i en imponerende publikationsliste med mere end ti peer-reviewed artikler og en tiltagende international anerkendelse, som udmøntes i bedømmelsesopgaver for tidsskrifter og invitererede foredrag ved de årlige møder i Society for Experimental Biology og Scandinavian Physiological Society.

William er desuden en strålende og dedikeret underviser, der også har overskud til bred formidling af dyrs fysiologiske tilpasninger på de sociale medier, samt som inviteret skribent ved Journal of Experimental Biology – det bedste tidsskrift inden for den sammenlignende fysiologi.

William studerer hjertets evolution med særligt fokus på at forstå de mekanismer, der bestemmer, hvordan hjertet fyldes med blod fra det venøse kredsløb. Der vides meget lidt om denne vigtige problemstilling. Som sammenlignende fysiolog udfører han studierne på en række forskellige dyregrupper, men han har særligt kastet sig over fisk og krybdyr. Han har allerede opnået nye og overraskende resultater i sin forskning.

ST Public Sector Consultancy Award

ST Public Sector Consultancy Award 2017 tildeles professor Hanne Damgaard Poulsen, Institut for Husdyrvidenskab, for hendes utrættelige arbejde på myndighedsområdet gennem en lang årrække.

Institut for Husdyrvidenskab etablerede i 2011 et udvalg for myndighedsbetjening, og Hanne blev udpeget som formand. Her har hun ydet et solid indsats ved at organisere området, bl.a. gennem fastsættelse af rammer. Hun har koordineret opgaveporteføljen for Institut for Husdyrvidenskab, været ansvarlig for budgetlægning, løbende kvalitetssikring og opfølgning på leverancer, samt givet sparring til institutleder og institutledelse.

Hanne er en afholdt samarbejdspartner både på Institut for Husdyrvidenskab og i ministeriet, hvor hun har et godt netværk. Når Hanne går på pension i 2018, efterlader hun et ”par store sko” til sin efterfølger.

119265 / i31