ST Awards 2018

Anerkendelse er vigtig og helt centralt for vores motivation til at yde en stor indsats. Anerkendelse af specifikke resultater sætter fokus på vores værdier. Anerkendelse er noget, vi ikke altid er gode nok til at give i en travl hverdag. Det er noget vi kan blive meget bedre til.

For at anerkende og fejre medarbejdere, der har gjort en stor indsats – generelt og i året, der er gået siden sidste sommerfest, uddeler vi seks anerkendende priser på ST. Seks priser der gives inden for forskellige områder. Til hver af de seks priser hører et diplom og en økonomisk pris på 10.000 kr. De seks priser er:

Se herunder hvem prismodtagerne 2018 er og begrundelserne for priserne.

Niels Chr. Nielsen
Dekan


ST Education Award

Professor Thomas Vosegaard, Institut for Kemi. Foto: AU PURE
Professor Thomas Vosegaard, Institut for Kemi. Foto: AU PURE

ST Education Award 2018 tildeles professor Thomas Vosegaard, Institut for Kemi, for hans enorme indsats for at ’gamificere’ undervisning i indledende strukturkemi.

En central del af kemiundervisning på bachelorniveau er træning i analyse af spektroskopisk information. Traditionelt er undervisningen foregået ved, at de studerende er blevet udleveret eksperimentelle data i form af spektre, som de fortolker under vejledning. Denne tilgang har vist sig at have visse mangler.

Thomas Vosegaard har lavet en pædagogisk udvikling, der retter op på disse problemer på en innovativ og engagerende måde. Han har designet et webbaseret computerspil, der fungerer ved, at den studerende tildeles en mængde point (valuta), der kan bruges til at ’købe’ eksperimentelle data. Den studerende får derefter adgang til den købte information og kan fordomsfrit, dvs. uden implicit undervisermedieret for-fortolkning, arbejde med data. Hvis den studerende ikke kan løse problemet med de point, der er til rådighed, skifter softwaren automatisk fra træningsmode til undervisningsmode og hjælper den studerende videre.

Thomas Vosegaard har samlet sine erfaringer med softwaren i en videnskabelig artikel, der er publiceret i Journal of Chemical Education. Erfaringen med softwaren er fremragende og forventes at lede til en stærkt forbedret læring hos de studerende.

ST Industrial Collaboration Award

Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen, Institut for Agroøkologi. Foto: AU PURE
Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen, Institut for Agroøkologi. Foto: AU PURE

ST Industrial Collaboration Award

ST Industrial Collaboration Award 2018 tildeles seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen, Institut for Agroøkologi, for hendes omfattende og mangeårige erhvervssamarbejde med den agrokemiske industri og planteforædlingsfirmaer.

Lise Nistrup Jørgensen har en stor indsigt i sygdomsbekæmpelse i store landbrugsafgrøder, herunder samspillet mellem dyrkningsformer, kulturtekniske forhold og deres effekt på sygdomsudviklingen. Hun bidrager på den baggrund med viden og forslag til løsninger til afhjælpning af tabsgivende angreb af sygdomme i landbrugsafgrøder. Det er med til at sikre en fortsat bæredygtig intensiv landbrugsproduktion med tilpassede og reducerede indsatser med fungicider. På baggrund af Lises mangeårige projektsamarbejde med kemiindustrien og planteforædlere kan hun pege på løsninger, som er både effektive og økonomisk optimale.

Beslutningsstøttesystemer som kan hjælpe landmænd med at vurdere bekæmpelsesbehovet er ligeledes et af Lises indsatsområder. Flere nye modelløsninger for at optimere tidspunktet for bekæmpelse af specifikke sygdomme indgår i såvel forskningsprojekter med andre forskere som i projekter med erhvervspartnere.

ST Science Award

Professor Troels Skrydstrup, Institut for Kemi og iNANO. Foto: AU PURE
Professor Troels Skrydstrup, Institut for Kemi og iNANO. Foto: AU PURE

ST Science Award 2018 tildeles professor Troels Skrydstrup, Institut for Kemi og iNANO, for hans revolutionerende forskning i overgangsmetalkatalyse, specielt med fokus på karbonyleringsreaktioner.

Troels Skrydstrup og han forskningsgruppe har udviklet en helt ny metode til at håndtere CO (carbonmonooxid) i organisk syntese. CO er en lugtfri og ekstremt giftig gas. Den er derfor problematisk at arbejde med, hvilket har begrænset anvendelsen af CO i syntese, på trods af at det på alle andre måder er et ideelt reagens. I den nye opfindelse er der udviklet et stabilt fast stof, der under kontrollerede betingelser danner CO i ét af de to kamre i en specialudviklet reaktionskolbe. Den dannede CO overføres i gasform til det andet kammer, som indeholder de øvrige kemiske reagenser, så reaktionen med CO kan forløbe uden at CO skal håndteres uden for det lukkede system.

Arbejdet er et fremragende eksempel på, hvordan grundforskning elegant kobles til anvendelsesmuligheder inden for en bred vifte af industrier. Teknologien anvendes nu til isotopmærkning af kliniske lægemiddelkandidater på nogle af de største internationale farmaceutiske virksomheder, ligesom Troels Skrydstrups spinout-virksomhed SyTracks A/S, som markedsfører teknologien, har skabt overskud siden starten i 2011.

ST TAP Award

Peder Damgaard, faglig leder i ST Økonomi, Administrationscenter ST. Foto: AU PURE
Peder Damgaard, faglig leder i ST Økonomi, Administrationscenter ST. Foto: AU PURE

ST TAP Award 2018 tildeles faglig leder i ST Økonomi Peder Damgaard, Administrationscenter ST, for hans solide kompetencer og viden, hans gode samarbejdsevner og hans exceptionelt store indsats i arbejdet med fakultetets nye økonomimodel.

Peder Damgaard blev i 2005 som nyuddannet som cand.scient. oecon, samt efterfølgende sidefag, ansat som fuldmægtig i det daværende fakultetssekretariat ved det Naturvidenskabelige Fakultet. 2010 blev han specialkonsulent og i 2014 fik han en stilling som teamleder for intern koordinering i det nuværende ST Økonomi.

Peders strukturerede og konstruktive måde at håndtere udfordringer på har fx medført udvikling af ph.d.-databasen (ERNA), som bruges af både ST økonomi og GSST. Han har også udviklet budgetskabelonen, som har gjort, at alle ST-områder afrapporterer deres økonomi til dekanen efter samme skabelon. Afrapporteringerne giver ros fra rektor og direktøren ved hvert budgetmøde, da den giver detaljeret indsigt i fakultetets økonomi helt ned på stedkode-niveau. Derudover har Peder siden 2014 arbejdet på fakultets nye økonomimodel – NØM. Det har været både et stort og hårdt arbejde, der nu endelig er kommet i mål, og det ville ikke have lykkes uden Peders arbejde.

På trods af alle de opgaver som Peder løser, er han altid positiv og tilgængelig på arbejde. Han hjælper altid hvis der er nogen der har et spørgsmål, og er som person både behagelig, diplomatisk og inkluderende. ST Økonomi er heldige at have Peder som medarbejder, men hele fakultetet drager fordel af, at han er en ST-mand.

ST Talent Award

Helene Halkjær Jensen, tidl. Institut for Molekylærbiologi og Genetik. Foto: AU PURE
Helene Halkjær Jensen, tidl. Institut for Molekylærbiologi og Genetik. Foto: AU PURE

ST Talent Award 2018 tildeles postdoc Helene Halkjær Jensen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, for i forbindelse med sine forskningsprojekter at udmærke sig med stor kreativitet og videnskabelig forståelse kombineret med en høj grad af teknisk dygtighed og ihærdighed.

Helene Halkjær Jensen forsvarede i november 2017 sin ph.d.-afhandling med titlen ”Pertubation of epithelial organization: Overexpression of NHE1 and AQP5 in cancer and EPEC infection mechanisms”. I sine studier har Helene fokuseret på ændringer i epitelceller, der ligger til grund for udvikling af kræft og for, hvorledes patogene E. coli-bakterier angriber tarmceller.

Helene har været på flere forskningsophold i udlandet, bl.a. på Kings College London, UK. Hun har desuden løbende præsenteret sin forskning og fremskridt på internationale møder inklusiv på ”American Society of Cell Biology Annual Meetings”.

Ud over sit forskningsarbejde har Helene haft overskud til at engagere sig meget aktivt i ph.d.-foreningerne på institut-, fakultets- og universitetsplan, hvor hun i flere år har været formand og arbejdet i de tilsvarende bestyrelser.

Helene har været meget aktiv i at søge eksterne bevillinger både til sin forskning, til udlandsophold og til konferencer. Herudover har fået tildelt et postdocstipendium fra Lundbeckfonden, som hun p.t. udfører ved Aalborg Universitet.

Helene har talent for alle de aspekter, der kræves for at blive en topforsker i verdensklasse. Det inkluderer eksperimentel dygtighed, evnen til at kunne publicere sit arbejde, samarbejde med internationale forskningslaboratorier, formidle sin viden samt tiltrække eksterne fondsbevillinger.

Da Helene Halkjær Jensen var bortrejst, modtog ph.d.-vejleder Lene Niemann Nejsum prisen på hendes vegne.

ST Public Sector Consultancy Award

ST Public Sector Consultancy Award 2018 tildeles medarbejderne i sektionerne for Faunaøkologi, Havpattedyrforskning, Økoinformatik og Biodiversitet Genetik, økologi og evolution samt Zoofysiologi på Institut for Bioscience.

Medarbejderne i de nævnte sektioner har gjort en særlig indsats i det akademiske år 2017-18 ved at udarbejde et tilbud og vinde et EU-udbud vedr. forskningsbaseret myndighedsbetjening for Miljø- og Fødevareministeriet. Udbuddet var opdelt i to delkontrakter, hvor Delkontrakt I indeholder: ’Forskning og rådgivning inden for forvaltning af, jagt, konfliktarter og invasive fugle og pattedyr’ og Delkontrakt II indeholder: ’Forskning og rådgivning inden for forvaltning af fugle og pattedyr bredt samt forvaltning af de påvirkninger, som mennesker påfører arter’. De to kontrakter udgør en samlet kontraktsum på 84 mio. kr. over en periode på 6 år.

Tilbuddene blev udarbejdet af i alt 44 fagkolleger i sektionerne bistået af centrale og dygtige medarbejdere fra DCE’s centerenhed. Udfordringen var bl.a. at tilbudsperioden kun var 5 uger som ovenikøbet lå i begyndelsen af sommerferien 2017, hvor alle kollegerne allerede havde planlagt deres sommerferie.

Miljøstyrelsens evaluering af de to tilbud medførte, at AU vandt overlegent. Det viser, at AU i den grad har den faglige kompetence når det gælder forskning og rådgivning i relation til fugle og pattedyr.

Seniorforsker Aksel Bo Madsen modtog prisen på vegne af hele gruppen.

122326 / i31