Arbejdet med ST’s budgetplan for 2017-2019 går nu i gang

I løbet af det kommende halve år skal ST udarbejde en plan for økonomien, der skal dæmme op for konsekvenserne af finansloven.

10.02.2016 | Christina Troelsen

Kære medarbejdere

Finanslov 2016, der foranlediger markante beskæringer på uddannelse og forskning, samt fremdriftsreform og dimensionering betyder, at Aarhus Universitet, og dermed også Science and Technology, vil få nye budgetudfordringer i de kommende år. Vi har i ledelsen analyseret konsekvenserne af finansloven og går nu i gang med at udarbejde en plan, der skal sikre, at vi har en robust økonomi fremadrettet.

De præcise udfordringer frem mod 2019 er fortsat usikre, men vi vil opleve en markant indtægtsnedgang. Vores estimeringer peger foreløbigt på en indtægtsnedgang for ST på i omegnen af 150 mio. kr. i 2019. Der er derfor behov for, at økonomien bliver tilpasset de nye rammer, således vi har et budget i balance og fortsat mulighed for at sikre et konkurrencedygtigt fakultet.
Vi er derfor nødt til at udarbejde et revideret budget for perioden 2017-2019, der tager højde for besparelserne på Finanslov 2016.  Dette implicerer, at vi skal finde både besparelser og nye indtægtsmuligheder. 

For at kvalificere fakultetsledelsens udarbejdelse af ST’s budgetplan 2017-2019 har vi besluttet at sætte en inddragende budgetproces i gang, som giver mulighed for at bidrage med forslag til reduktion af udgifterne og til nye indtægtsmuligheder. På institutniveau bliver der holdt møder i institutledelsen, LSU og institutforum for at indsamle konkrete forslag. På fakultetsniveau bliver der holdt møder i fakultetsledelsen, Akademisk Råd og FSU, hvor drøftelserne også skal munde ud i konkrete forslag til besparelser og indtægter, som kan indgå i budgetplanen for 2017-2019 på ST.

Vi udsender et skema til brug for drøftelserne på både fakultets- og institutniveau. Under hele processen vil alle medarbejdere desuden have mulighed for at komme med konkrete forslag til besparelser, effektiviseringer og nye indtjeningsmuligheder via webben.

Med udgangspunkt i de indkomne forslag vil fakultetsledelsen udarbejde en budgetplan for 2017-2019, som skal indgå i den samlede plan for universitetet. Universitetets samlede budgetplan skal behandles på bestyrelsesmødet i juni måned, hvorefter jeg forventer, at vi kan præsentere ST’s budgetplan for alle medarbejdere.

Jeg er af den grundlæggende opfattelse, at et grundigt forarbejde med en bred dialog og et værdifuldt katalog af gode forslag til reduktion af udgifterne og nye indtjeningsmuligheder er det korrekte grundlag for, at vi i ledelsen kan træffe de rigtige beslutninger om økonomien i årene fremover. Jeg håber derfor på gode forslag og en konstruktiv dialog med råd, fora, udvalg og medarbejdere på ST. Vi skal skabe en budgetplan, der sikrer en økonomi i balance, og som samtidigt giver økonomisk plads til fremadrettede strategiske investeringer.

Venlig hilsen
Dekan Niels Chr. Nielsen


Du kan følge processen og indsende forslag via siden Budgetplan 2017-2019 på ST's medarbejderportal.

Medarbejdere
89573 / i31