Dekanens sommerhilsen 2017

Vi har et stærkt ST, der er godt klædt på til fremtiden, siger Dekan Niels Chr. Nielsen og ønsker alle medarbejdere og studerende en god sommer.

29.06.2017 | Christina Troelsen

Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology. Foto: Anders Trærup

Kære medarbejdere og studerende på Science and Technology

Endnu et akademisk år nærmer sig sin afslutning. Det giver mig anledning til at ønske jer alle en god sommer og ikke mindst at takke jer for den store indsats, I alle sammen har leveret i det forgangne år. Et år, som har været rigt på begivenheder og resultater, og hvor det er blevet mere og mere tydeligt, at vi er kommet godt på vej med ST’s vision og mission, som vi vedtog i strategien sidste år.

I onsdags kom det frem, at regeringen har besluttet at konkurrenceudsætte myndighedsområdet. Det har stor betydning for ST og især for de institutter, der leverer myndighedsrådgivning, og DCE og DCA. Det er klart, at det ikke er noget vi har ønsket, men ST er en meget stærk aktør på området. Vi har nogle af de internationalt stærkeste forskningsmiljøer og stor erfaring i at levere myndighedsrådgivning, og vi er godt rustet til konkurrencen.

Vi er vant til udfordringer, og vi har i fællesskab udvist styrke til at løse dem. Siden 2013 har ST stået over for flere store udfordringer og været igennem til tider opslidende processer, senest besparelserne som konsekvens af finanslov 2016. Men resultatet af vores processer er, at vi har et stærkt ST med en robust økonomi og en meget ambitiøs strategi – et ST, der er godt klædt på til fremtiden. En fremtid, hvor vi skal uddanne endnu flere dygtige dimittender til vores samfund – vores dygtige dimittender er vores største kilde til vidensoverførsel til samfundet. Og en fremtid, hvor vi i stigende grad skal bidrage til ”societal impact” i kraft af uddannelser, forskning, rådgivning og erhvervssamarbejde.

I sidste måned åbnede vi det første af de foreløbig syv tværgående tematiske centre, som er et af de strategiske initiativer på ST, vi har sat i gang: Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO) i Foulum. Centeret vil via interdisciplinær forskning i international særklasse udgøre et stærkt fundament for øget erhvervssamarbejde, myndighedsrådgivning og øget engagement i internationalt samarbejde.

Det nye Center for Cirkulær Bioøkonomi er et eksempel på, at vi med vores strategiske satsninger sætter særligt fokus på ’Grand Challenges’ – tidens store samfundsmæssige udfordringer. Cirkulær bioøkonomi handler om at udnytte ressourcerne fuldt ud og ikke lade noget gå til spilde, for det har vi ikke råd til i fremtiden, hverken økonomisk eller økologisk. Centret er også et udtryk for, at vi udnytter ST’s unikke styrke, som ligger i at være et mangfoldigt fakultet, solidt forankret på tre stærke ben: klassisk naturvidenskab, sektororienteret forskning og ingeniøraktiviteter. De samfundsmæssige udfordringer ligger i høj grad inden for det område, som myndighedsrådgivningen beskæftiger sig med, men løsningerne kan ofte findes i den klassiske naturvidenskab eller i teknologien. Netop samspillet mellem disse tre områder giver os unikke muligheder for at levere talenterne og løsningerne til tidens grand challenges.

Efter sommerferien og igennem efteråret åbner de næste 6 tværgående tematiske centre og det ser jeg meget frem til. Centrene bliver de formelle rammer omkring både eksisterende og nye stærke samarbejder og synergier, der findes på tværs af fakultetets enheder og på tværs af vores forskellige aktiviteter inden for de tre grundlæggende områder. Ved at udforske og udnytte disse synergier og samarbejde på tværs frem for at konkurrere står vi stærkt, og jeg er sikker på, at alle de tværgående tematiske centre vil komme til at gøre en kæmpe forskel for fakultetet og vores bidrag til det omkringliggende samfund.

Vi har også andre vidtrækkende initiativer i gang på fakultetet, som kræver en stor indsats, og som jeg glæder mig til føre ud i livet sammen med jer i de kommende år. For få uger siden besluttede universitetets bestyrelse at støtte en ny digitaliseringssatsning med 67,5 millioner kr., for at imødekomme et stort samfundsbehov for flere digitaliseringsspecialister. Analyser viser, at Danmark vil mangle op mod 19.000 it-specialister i 2030, og det er derfor oplagt, at vi nu går forrest og videreudvikler de allerede stærke datalogi- og matematikmiljøer, der findes her.

Det er målet, at digitaliseringssatsningen skal føre til en fordobling af antallet af dimittender med stærke digitaliseringskompetencer i 2023. Det vil betyde en kraftig opnormering af de faglige miljøer på Institut for Datalogi og Institut for Matematik, samt en styrket indsats for at rekruttere flere studerende.

Digitaliseringssatsningen bygger videre på den meget ambitiøse ingeniørsatsning, som vi tog fat på sidste år, med vedtagelsen af AU ENGINEERING 2025-planen, der tager udgangspunkt i samfundets massive behov for flere højtuddannede unge med tekniske kompetencer.  Målet er en tredobling af omsætningen på ingeniørområdet frem mod 2025. Planen omfatter blandt andet flere nye uddannelser, både diplomingeniøruddannelser og tekniske bacheloruddannelser, som matcher erhvervslivets faglige behov, og dermed at studenteroptaget forøges kraftigt i de kommende år.

Det kræver en massiv oprustning af medarbejderstaben og det arbejde er godt i gang – de første 20 nye forskere er allerede blevet ansat. Alt i alt betyder ingeniørsatsningen, at ingeniørområdet får en væsentlig stærkere position blandt ST’s aktiviteter. Men initiativet kommer ikke kun Institut for Ingeniørvidenskab til gode, det vil også ske i interaktion med de miljøer, vi har på resten af ST og dermed styrke hele fakultetet.

ENGINEERING 2025 og digitaliseringssatsningen vil tilsammen på sigt øge fakultetets studenterpopulation betydeligt. Det er et udtryk for, at vi gerne vil uddanne flere unge mennesker med de kompetencer, som samfundet efterspørger. Men også et udtryk for, at vi har meget stærk fokus på vores studerende på fakultetet, herunder fokus på at optage stærke og motiverede studerende, sikre et godt studiemiljø og sikre en god gennemførsel på studierne. De studerende er vores raison d’être og de giver universitetet liv – og det gode samspil mellem studerende på alle niveauer og medarbejdere er en helt central kvalitetsparameter for fakultetet.

Vi er også godt i gang med at arbejde på, hvordan vi bliver bedre til at sikre nytteværdi af forskningen og omsætte viden til vækst i et offentligt og privat samspil. Her har vi tidligere på året fået et samarbejde op at stå med selskabet JB Equity, som i øjeblikket ser på ST’s forskning inden for det grønne område. Målet er at identificere forskningsresultater og serviceydelser, der har potentiale til kommercialisering via investorer og dermed til at blive til nye produkter, serviceydelser eller virksomheder uden for AU.

Et andet initiativ, som endnu er i idé-fasen, er at sætte fokus på, hvordan viden inden for det klassiske naturvidenskabelige område og ingeniørområdet i højere grad kan bringes i spil i forhold til og integreres i løsningen af sundhedsfaglige problemstillinger. Det er et begreb, som på globalt plan kaldes ’convergence’ og her mener jeg, at vi har noget at byde ind i kraft af ST’s unikke profil og mangfoldige virke.

Temaet for fakultetsledelsens seminar i september er globalisering. Er vi globale nok? Vi er meget globale, men jeg mener der skal mere til. Vi skal agere tydeligere på den globale bane, hvis vi vil være blandt verdens top 50 bedste fakulteter inden for naturvidenskab og teknologi. Det gælder vores forskning, rådgivning og erhvervssamarbejde, men bestemt også vores studerende, som vi gerne vil ruste optimalt til at varetage job i en øget globaliseret verden. Det kræver, at vi rækker mere ud. At vi har større fokus på at tiltrække internationale studerende og forskere, og at vi samarbejder med flere internationale virksomheder og stærke forskningsmiljøer.

Der er ingen tvivl om, at vores tematiske satsninger samtidig med de forandringer, som følger politiske beslutninger, samt generel udvikling og drift af fakultetet, giver travlhed. Vi har mere end nogensinde brug for det stærke engagement og den vilje til og ønske om at være blandt de bedste, som jeg heldigvis oplever fra alle sider, både hos VIP’er og hos det tekniske og administrative personale på institutter og i administrationscentret. Senest på min rundtur til institutter og centre i løbet af juni og som fortsætter i august. Jeres daglige indsats, hvad enten det er inden for forskning, talentudvikling, uddannelse, myndighedsrådgivning, erhvervssamarbejde eller administrative og tekniske støttefunktioner, er hele grundlaget for, at vi kan være ambitiøse og visionære i vores målsætninger, og at vi kan bidrage værdifuldt til løsningen af de samfundsmæssige udfordringer. Det vil jeg gerne sige jer tak for.

Der arbejdes intenst på den nye økonomimodel, som skal give større transparens og plads til flere incitamenter på institutniveau. Det er en kompleks opgave, og vi har besluttet, at i 2018 vil den nuværende økonomimodel være gældende, samtidig med at vi gradvist tager den nye i brug.

Når nuværende og nye studerende begynder på undervisningen igen efter sommerferien, bliver det efter den nye semesterstruktur, som afløser kvarterstrukturen. Jeg ved, at det har krævet rigtig meget arbejde på institutterne og i studieadministrationen at revidere studieordninger, kursusbeskrivelser og undervisningsprogrammer for alle vores uddannelser. Jeg er meget glad for den meget store indsats, I har leveret for at realisere ændringen. Jeg er sikker på, at semesterstrukturens mulighed for længere faglige forløb og mere fordybelse vil komme både studerende og undervisere til gode.

Desværre nåede AU ikke helt i mål med institutionsakkrediteringen, som kun blev betinget positiv i denne omgang. Men der skal udtrykkes en stor anerkendelse for det arbejde, som rigtig mange medarbejdere har lagt i akkrediteringsprocessen det forgangne år.

Jeg vil også benytte lejligheden til at ønske tillykke til alle jer, det er årets løb er lykkedes at hente bevillinger hjem, fået rammeaftalen for myndighedsrådgivning for de næste 4 år i hus, få publiceret banebrydende forskningsresultater, underskrive samarbejdsaftaler med erhvervslivet, og som på anden vis har nået nogle faglige og personlige mål. Tillykke med priser og udnævnelser, beståede eksaminer, afsluttede projekter og jeres andre successer. De er ikke kun til glæde for jer selv, men for hele fakultetet.

ST er et meget stærkt fakultet, og vi har potentialet til at blive endnu stærkere. Det har vi tilsammen etableret grundlaget for via løsning af store udfordringer, etablering af en robust økonomi og en stærk strategi, og vi har nu et unikt potentiale for at realisere vores fælles mål. Det kræver engagement, ambitioner og kreativitet udover faglighed på højeste niveau, og det ved jeg, at vi har. Men det kræver også at vi står sammen og at vi passer på hinanden. At vi alle er med til at skabe et god arbejdsplads med godt arbejds- og studiemiljø, hvor vi anerkender og respekterer hinanden, og hvor vi alle tager et aktivt ansvar for at fremme trivsel og forebygge stress i hverdagen.

Jeg vil hermed ønske jer alle en god sommer.

Niels Chr. Nielsen, dekan

Medarbejdere
89573 / i31