Fund af PCB i bygninger på ST

I nogle få af bygningerne ved Science and Technology i Universitetsparken er der konstateret forhøjede koncentrationer af det sundhedsskadelige stof PCB i indeluften. Ingen medarbejdere udsættes for akut sundhedsfare, og fakultetet har sammen med arbejdsmiljøorganisationen iværksat en handlingsplan for at fjerne potentielle primære forureningskilder og rense de pågældende bygninger for PCB.

25.03.2015 | Christina Troelsen

Bygningsstyrelsen har netop offentliggjort en rapport, som viser, at der er fundet et forhøjet niveau af det sundhedsskadelige stof PCB i indeluften i tre af Science and Technologys bygninger. Målingerne er foretaget i løbet af sommeren og efteråret 2014.

Bygningerne er opført i halvfjerdserne, hvor det var almindeligt at anvende PCB i byggematerialer og installationer. Årsagerne til PCB-forureningen skyldes især defekte lysarmaturer, udvendige fuger ved vinduerne, men kan også findes i lim anvendt til fastgørelse af linoleumsgulve.

Det drejer sig om bygningerne 1520, 1522 og 1540 i Ny Munkegade, mens der ikke er konstateret forhøjede PCB-koncentrationer i de øvrige af Science and Technologys bygninger i Universitetsparken. Bygningerne anvendes af medarbejdere fra Institut for Fysik og Astronomi, Institut for Matematik, Institut for Bioscience og Administrationscenter ST. Der er udarbejdet handlingsplaner for de berørte bygninger, og PCB-problemerne vil blive afhjulpet i løbet af 2015 enten via allerede planlagte renoveringer eller ved specifikke indsatser.

I bygning 1520 er der foretaget målinger i 20 lokaler og fundet forhøjede PCB-koncentrationer i indeluften i tre lokaler. Årsagen til forureningen skal findes i defekte kondensatorer i de oprindelige lysarmaturer. Halvdelen af bygningen er allerede blevet gennemgribende renoveret og i den resterende del vil alle de oprindelige kondensatorer blive udskiftet for at fjerne den potentielle primære PCB-kilde. Derudover vil der i 2015 blive gennemført en gennemgribende renovering af to etager. 

I bygning 1522 er der foretaget målinger i 15 lokaler, hvoraf der er konstateret forhøjede PCB-koncentrationer i indeluften i to lokaler. Årsagen til forureningen er den samme som i bygning 1520. Bygningen er delvis rømmet, og der foretages en total renovering af hele bygningen i foråret 2015. Problemet vil derfor være afhjulpet inden efterårssemesteret.

I bygning 1540 er årsagen til PCB-forureningen sandsynligvis en udskiftning af glas i vinduerne og af udvendige PCB-holdige fuger i 2006. PCB siver ind fra murværket og fra gamle fugerester. Derfor vil de nuværende udvendige gummifuger blive fjernet og murværket renset. Alle lokaler og alt inventar i bygningen vil blive grundigt rengjort.

Medarbejdere, der opholder sig i lokaler med forhøjede PCB-koncentrationer, opfordres til at lufte grundigt ud 2-3 gange om dagen. Udsatte medarbejdere såsom gravide medarbejdere med kontorpladser i bygningen vil få tilbudt en anden placering.

Arbejdsmiljøorganisationerne for de berørte medarbejdere ved Fysik, Matematik, Bioscience og administrationscenteret er involveret i udarbejdelsen af de konkrete handleplaner.

Der vil blive holdt informationsmøder for de berørte medarbejdere snarest mulighed. Nærmere information følger på institutterne.

Fakta om PCB

PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler. Stoffet er sundhedsskadelig. PCB har i Danmark været anvendt i en række forskellige byggematerialer såsom fugemasse, maling, lim i termoruder og gulvmasse i perioden 1950-1977 og i kondensatorer indtil 1986. PCB blev anvendt på grund af stoffernes kemiske og fysiske  egenskaber såsom god isoleringsevne, kemisk og temperaturmæssig stabilitet, smøreegenskaber, lav brændbarhed og et lavt damptryk.

Mennesker kan optage PCB gennem kost, ved berøring eller indånding. Den største kilde til PCB i kroppen er kosten. PCB formodes ikke at forårsage akut sygdom, men langvarig udsættelse over en årrække kan medføre en række sundhedsskadelige effekter.

Læs mere om PCB på www.pcb-guiden.dk

Læs den centrale nyhed om PCB-fundene

de mest stillede spørgsmål om PCB


Du kan henvende dig til din lokale arbejdsmilørepræsentant hvis du vil høre mere om rapporten og handlingsplanerne.

 

Yderligere information

Bent Lorenzen
Teknisk chef, Science and Technology
Email: bent.lorenzen@au.dk
Tlf: 28992217

Medarbejdere
89573 / i31