Gode resultater af kursusomlægning i astrofysik

Siden efteråret 2014 har undervisningen i astrofysik været afviklet som ’blended learning’, hvor online-undervisningsaktiviteter kombineres med mere traditionelle undervisningsformer. Læringskonceptet, der øger interaktionen mellem studerende og undervisere, har fået de studerende til at arbejde mere i løbet af kurset, og har – måske naturligt nok – ført til en bedre karaktergivning.

30.03.2015 | Anna Busch Nielsen

'Sæt kryds ved det emne, som du fandt sværest at forstå i den forløbne uges pensum'. Tests og feedback er en integreret del af online-undervisningen.

For første gang nogensinde har to studerende leveret en fejlfri præstation ved eksamen i astrofysik, et obligatorisk førsteårskursus, på fysikstudiet på Aarhus Universitet, ligesom andelen af dumpede elever er halveret og andelen af 12-taller fordoblet.

De flotte eksamenskarakterer er givet ved den første eksamen i faget efter omlægningen til ’blended learning’. ’Blended learning’ er, som benævnelsen antyder, en kombination af forskellige undervisningstyper, typisk en blanding af e-læring og tilstedeværelsesundervisning.

Undervisningen tilrettelægges efter et princip om bl.a. variation, ’flipped classroom’ og sammenhæng mellem de forskellige undervisningselementer (’STREAM’-modellen, læs mere nederst).

Mere interaktion og feedback mellem undervisere og studerende

I astrofysik-kurset er 25 % af forelæsningerne blevet digitaliseret, svarende til at én af de ugentlige forelæsningstimer er blevet erstattet af fem mindre online-aktiviteter i Blackboard: to videoer, en test, en feedback-aktivitet og en aflevering/forumopgave. De sidste tre forelæsningstimer er bevaret, men der er frigjort tid til mere involvering, dialog og feedback, studerende og undervisere imellem.

Ole Eggers Bjælde, som er ansvarlig for undervisningen i astrofysik, er begejstret for den nye undervisningsstruktur:

”Jeg synes, der er mange gode argumenter for at inkludere online-aktiviteter i universitetsundervisningen.  Det øger naturligvis fleksibiliteten for de studerende, at de kan studere hvor og når de har lyst, men den største gevinst for mig at se er faktisk kursusstrukturen, som ’tvinger’ studerende og undervisere til et noget tættere samarbejde end ellers. Jeg får feedback fra de studerende hver eneste uge, som jeg bruger til at tilrettelægge undervisningen efter, ligesom de studerende bliver vurderet løbende, og ikke kun når de går til eksamen”.

Online-undervisningen motiverer til hårdt arbejde

Det betaler sig at arbejde med stoffet, hvis man gerne vil have en god karakter, - det er der ikke noget nyt i. Det nye er, at de studerende i astrofysik løbende optjener eksamenspoint, når de deltager i online-aktiviteterne. I eksamensbedømmelsen vægter de løbende besvarelser af fx tests og feedback-aktiviteter med 25 %, og de studerende holdes så at sige ’til ilden’ fra kursusstart til eksamen.

Ole Eggers Bjælde tilskriver de gode eksamensresultater en større arbejdsomhed hos de studerende:

”Resultaterne viser sandsynligvis effekten af, at de studerende har arbejdet hårdere og mere struktureret undervejs i kurset i kraft af online-aktiviteterne. Og så er jeg sikker på, at følelsen af at de rent faktisk lærer mere, forstår pensum bedre, og løbende bedømmes og ’optjener’ eksamenspoint er med til at motivere dem til at studere”.

Stor studentertilfredshed i kursusevalueringen

Også hovedparten af de studerende er meget tilfredse med den nye undervisningsstruktur, og foretrækker ’blended learning’ frem for en mere traditionel opdeling af undervisning i forelæsninger og holdundervisning. En mindre del af de studerende er ikke tilhængere af undervisningsformen. Ca. 15 % indikerer, at de i høj grad foretrækker traditionelle forelæsninger.

For tilhængerne af ’blended learning’ er et af de gennemgående argumenter for undervisningen, netop at online-elementerne tvinger dem til at reflektere over og anvende den viden de får - gentagne gange, og dermed hjælper dem til bedre at forstå astrofysikken. Som en af de studerende har skrevet i kursusevalueringen:

”Jeg har altid elsket astrofysik, men syntes at formlerne var meget svære at forstå. Men når man lærer at bruge dem, både til onlineaktiviteter, til TØ og ser dem gennemgået til forelæsninger, virker det ikke så skræmmende længere. Derudover har onlineaktiviteterne gjort mig meget bedre til at bruge formlerne og forstå fysikken bag det. Det har været meget motiverende”.

Bedre match mellem studiekompetencer og undervisningsform?

Særligt nye studerende kan have svært ved at finde sig til rette med den traditionelle universitetsundervisning, som af mange karakteriseres som utidssvarende og ’tankpasser-pædagogik’. På den modsatte fløj anføres ofte manglende studiekompetence som årsag til problemet. Uanset årsagen - manglende eller forkerte kompetencer, dårlig eller utidssvarende undervisning, – så er det et vilkår, der gør studiestarten svær og udfordrer læringsudbyttet for rigtigt mange studerende.

Om online-undervisning som et redskab til at løse eller mildne overgangsproblematikken, siger Ole Bjælde:

”Det er min helt klare opfattelse at integration af online-aktiviteter i undervisningen spiller en væsentlig rolle i løsningen af overgangsproblematikken, fordi undervisningsformen kommer de studerende meget bedre i møde og matcher deres studiekompetencer bedre end den traditionelle undervisning”.

Ole Bjælde fortsætter:

”Når man gennemarbejder sådan et kursus får man mulighed for at tænke struktureret i forhold til de studerendes kompetenceudvikling. Når vi modtager de studerende fra gymnasiet har de en række gode kompetencer med sig. Det er det grundlag, vi skal bygge videre på for at sikre at de studerende, som uddannes fra universitetet, har relevante og tilstrækkelige kompetencer til de job, de skal bestride”.

***********

Fakta:

Omlægningen af undervisningen i astrofysik er gennemført efter den såkaldte ”STREAM-model”, som er en pædagogisk model, der anvendes til at transformere traditionelle universitetskurser til såkaldt ’blended learning’. Modellen bygger på principper som aktiv læring, ’just-in-time teaching’, feedback og ’flipped classroom’.

STREAM er udviklet af Science Media Lab, et pædagogisk center ved ST, og en integreret del af ST’s adjunktpædagogikum. Læs mere om STREAM.

AU’s politik for educational IT er nedfældet i dokumentet ”Den faglige udviklingsproces, Aarhus Universitet. Øvrige bilag. Universitetsledelsen den 9. marts 2011” (side 64-70).

Se også ’Studerende svært tilfredse med ny undervisningsform’ i det nye nummer af Omnibus, som er på gaden 30. marts 2015.

Kontaktinformation:

Hvis du vil vide mere om kursusomlægningen af astrofysik og erfaringer dermed, er du velkommen til at kontakte Ole Bjælde:

Specialkonsulent Ole Eggers Bjælde,

Center for Scienceuddannelse,

Mail: oeb@cse.au.dk

Tlf.: 2635 0766

Hvis du er interesseret i at udvikle dit kursus eller høre mere om STREAM, er du velkommen til at kontakte Mikkel Godsk:

E-læringskonsulent Mikkel Godsk,

Center for Scienceuddannelse,

Mail: godsk@cse.au.dk

Tlf.: 8715 3065 / 2778 2800

 

Medarbejdere
89573 / i31