Eftersyn af institutstrukturen på ST

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter er nu udarbejdet.

29.01.2015 | Heidi Søndergaard

1. Baggrund

Der er i november/december 2014, som en del af opfølgningen på den interne problemanalyse, gennemført et eftersyn af institutstrukturen på ST. Instituteftersynet er foretaget på de enkelte institutter. Processen har været tilrettelagt som en bottom-up proces. Udgangspunktet har været, at der skal være stærke faglige argumenter for justeringer/ændringer i institutstrukturen.

Der har været nedsat en tværgående koordinationsgruppe bestående af institutleder Peter Henriksen (formand), institutleder Erik Østergaard Jensen, centerleder Jørgen Kjems og prodekan Kurt Nielsen. Gruppen har haft til opgave at formulere overordnede principper for en inddragende og hensigtsmæssig tilrettelagt proces på institutter og samle op på resultaterne af de enkelte institutters interne processer og institutledernes beslutninger/indstillinger og sikre orienterings- og/eller beslutningsoplæg til fakultetsledelsen (se vedlagte bilag: ”Ramme for koordinationsgruppe” og ”Fælles principper for de interne drøftelser..”).

2. Konklusion og beslutning

Tilbagemeldingerne fra institutterne er kort opsummeret nedenfor (afsnit 3). Der er i tilbagemeldingerne ikke lagt op til ændringer i den eksisterende institut- og centerstruktur på ST. Der er generelt flere, der er udfordret bl.a. i forhold til en spredt geografi og forskelle i rammevilkår. På flere institutter er der igangsat initiativer til at styrke den interne faglige sammenhængskraft. Koordinationsgruppen har på baggrund af eftersynet indstillet til fakultetsledelsen, at den nuværende institut- og centerstruktur fastholdes.

Fakultetsledelsen tiltrådte den 12. januar 2015 koordinationsgruppens indstilling således, at institutterne indstillinger/tilbagemeldinger tages til efterretning og den nuværende institut- og centerstruktur på ST fastholdes. Akademisk Råd og FSU er hørt omkring beslutningen ultimo januar 2015.

Koordinationsgruppen har i forlængelse af eftersynet af institutstrukturen fremsat følgende anbefalinger:

  1. Der iværksættes et eftersyn af centerkonstruktioner og -modeller på ST. Det gælder både i forhold til de nuværende centre (herunder BIRC, iNANO og Arktisk Center) samt udvikling af en model for fremtidige centerkonstruktioner. Der er aktuelle udfordringer knyttet til centrenes integration i institutstrukturen, centrenes økonomi og de personalemæssige tilhørsforhold.
  2. Der bør generelt være en drøftelse i regi af fakultetsledelsen omkring krav/forventninger til og understøttelse af varetagelse af undervisningsopgaver. Der er i forlængelse af besparelsesrunden og dimensionering opstået diskussioner omkring undervisningsforpligtigelse/-muligheder på tværs af den tidligere sektorforskning og 8000 C. Dette har stor betydning for den interne sammenhængskraft og understøttelse af faglighed og samarbejde i de institutter, der rummer grupperinger fra både den tidligere sektorforskning og det klassiske universitet.
  3. Der bør ligeledes i regi af fakultetsledelsen tages en drøftelse af udnyttelsen af de ph.d.-studerendes undervisnings- og formidlingsforpligtigelse og generelt forskelle i de ph.d.-studerendes vilkår på tværs af ST.
  4. Det anbefales generelt at sikre en bedre kommunikation og planlægning i forhold til kommende flytninger. Det er oplevelsen at det generelt skaber meget usikkerhed med upræcise meldinger og manglende planlægning.

Fakultetsledelsen tilsluttede sig den 12. januar 2015, at emnerne vil blive taget op til drøftelse.

Særligt for Ingeniørområdet

Der er nedsat en særlig arbejdsgruppe, der skal kigge på Ingeniørområdets organisering og synlighed. Arbejdsgruppen har endnu ikke afsluttet arbejdet. Arbejdsgruppen arbejder med muligheden for at etablere en koordineringsgruppe, der skal varetage den overordnede udvikling af det samlede AU Engineering-område herunder sikre synlighed overfor potentielle studerende og erhvervslivet mv. Koordinationsgruppen tænkes bestående af dekanen, prodekan for uddannelse og prodekan for forskning samt direktøren for Ingeniørhøjskolen og institutlederen for Institut for Ingeniørvidenskab.

3. Kort resume af institutternes tilbagemeldinger

Der er modtaget tilbagemeldinger fra de 14 institutter (herunder ASE og iNANO). DCE og DCA behandles af arbejdsgruppen for myndighedsbetjening. I forhold til resultaterne fra problemanalysen er særligt Bioscience, ENG, MBG, Environmental Science og AGRO udfordret i forhold til de videnskabelige medarbejderes oplevelse af om instituttet udgør en hensigtsmæssig enhed og om instituttet har en klar faglig profil.

Bioscience

Fra ledelsen er indstillingen, at instituttet bevares samlet med den nuværende opsplitning i økonomiske enheder med hver sin institutleder i AAR og RKS. Argumenterne for at bevare den nuværende organisering er koordinering, synergi, samarbejde og fastsættelse af fælles mål for et samlet biologimiljø, men med væsentlige forskelle i rammevilkårene mellem underenhederne. Der har været gennemført en grundig intern proces. Der er bl.a. gennemført en intern spørgeskemaundersøgelse. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viser, at 23 % svarer ja til, at instituttet udgør en hensigtsmæssig enhed, 49 % svarer både og samt 29 % svarer nej. I forhold til om den nuværende organisering er den rette model i årerne fremover svarer 42 % ja, 31 % både og samt 28 % nej. Der har været afholdt møder med LSU, Institutforum og tjenestestedsmøder. Instituttet har i december 2014 udarbejdet en omfattende handleplan, der med en række konkrete initiativer har som overordnet målsætning om at styrke faglighed, samarbejde og trivsel på instituttet.

ENG

I tilbagemeldingen fra ENG peges på en række aktiviteter, der er iværksat for at styrke den faglige identitet på instituttet. Der peges på udvalget med deltagelse af dekanen, der har til formål generelt at forankre og synliggøre ingeniørområdet på AU, samt medarbejdermøder og interne seminarer på tværs.

MBG

Der har været drøftelser i LSU, gruppen af senior-VIP og på fællesmøder. Instituttet er geografisk spredt på 3 lokaliteter, men fagligt set matcher forskningsaktiviteterne i 11 af de 12 sektioner. LSU indstiller til instituttets ledelse, at instituttet forbliver den nuværende enhed. Men at der besluttes en handleplan der bl.a. indeholder en række konkrete initiativer med henblik på at styrke den faglige sammenhæng på tværs af geografi og forskningsgrupper og en ændret for deling af undervisningsopgaverne.

Environmental Science

Fra ENVS er meldingen, at drøftelser i LSU og Institutforum peger på, at der er tilfredshed med instituttets organisering/sammenhæng og at sammenlægning af de 3 tidligere DMU-afdelinger må betragtes som en succes. Der er igangsat en intern proces vedrørende styrket inddragelse og evt. interne omorganiseringer.

AGRO

Der lægges ikke op til en ændring i strukturen. Spørgsmålene har været drøftet på SU og Institutforum. At 20 % i problemanalysen svarer, at AGRO ikke er en hensigtsmæssig enhed tilskrives i nogen udstrækning, at instituttet har været hårdt ramt i forhold til tilpasningsrunde og usikkerhed omkring flytteplaner for Flakkebjerg. Der arbejdes på at styrke den interne kommunikation/information samt at igangsætte aktiviteter på tværs af de pt. fire lokaliteter.

ANIS

Instituttet har iværksat en proces for revurdering og beskrivelse af instituttets faglige profil/faglige hovedområder. Det har involveret sektionslederne og en række relevante medarbejdere. Formålet har været både internt på ANIS og på tværs af ST at etablere et fælles grundlag for diskussioner af snitflader og synergi.

Geoscience

Institutforum har drøftet faglig identitet og sammenhæng. Der opleves generel tilfredshed. Også i forhold til at instituttet er blevet samlet på færre lokaliteter.

FOOD

Der har været drøftelser på medarbejdermøder, LSU og Institutforum. Der er generel opbakning til den nuværende struktur. Der har været drøftet tiltag og muligheder i relation til at styrke sammenhæng og samarbejde på tværs af forskningsgrupper/ geografi.

iNANO

Det beskrives som en udfordring, at over halvdelen af grupperne fysisk er placeret ude på institutterne Fysik, Kemi og MBG (dog i gåafstand). Der er stor opmærksomhed på, at alle føler sig som fuldgyldige iNANO-medlemmer. Den faglige organisering har været drøftet i LSU og forskningsudvalg. Der er melding om generel stor tilfredshed og der vil kun blive fortaget mindre omorganisering i den interne udvalgsstruktur.

Kemi

Der er allerede i forår 2014 igangsat proces for at genskabe faglig identitet, trivsel og sammenhæng. Det skete på baggrund af besparelsesrunden og institutlederskifte. Der har været i gangsat en række Task Forces og afholdt institutdag. Status: Nuværende organisering bevares, der er udarbejdet institut-årshjul og arbejde i Task Forces videreføres i relevant omfang i udvalgsstrukturen eller specifikt nedsatte arbejdsgrupper.

Fysik

Konklusionen fra Institutforum og LSU er, at Fysik er en passende faglig og sammenhængene enhed.

Matematik

Der har været drøftelser i relevante fora. Den faglige identitet synes veletableret/velfunderet. Der er ikke planer om ændringer i instituttets struktur og opbygning.

ASE

Der har været drøftelser i LSU og de enkelte enheder. Der er ikke planer om en ændret organisering. Der er drøftet tiltag til en styrket inddragelse af medarbejdere og studerende.

Computer Science

Konklusionen fra Institutforum og LSU er, at Computer Science er en passende faglig og sammenhængene enhed.

Medarbejdere
89573 / i31