Materiale til eftertanke

Tirsdag d. 15. august markerede startskuddet for et nyt, strategisk forskningscenter på Science and Technology. Dagens arrangement gav de mange fremmødte et dybt indblik i fremtidens materialeforskning. Med etableringen af iMAT er det strategiske sigte at samle de mange materialeforskningsaktiviteter, der foregår på Aarhus Universitet, og skabe synergi mellem de forskellige faglige grupperinger og mellem universitetet og en række virksomheder.

17.08.2017 | Rasmus Rørbæk

Der var mange besøgende til det første arrangement for iMAT på Aarhus Universitet. (Foto: Lars Kruse)

Rektor Brian Bech Nielsen fastslog betydningen af et center som iMAT for samfundets udvikling (foto: Lars Kruse)

Dekan Niels Chr. Nielsen er initiativtager til etablering af en række interdisciplinære forskningscentrer på Aarhus Universitet inden for samfundsvigtige områder. iMAT er det andet af i alt syv centre, der vil åbne i 2017. (Foto: Lars Kruse)

Blandt oplægsholderne på dagen var der også repræsentanter fra verdensførende virksomheder; bl.a. CTO Ernst Lutz fra Grundfos koncernen, der gav et veloplagt oplæg for gæsterne om betydningen af forskning for en virsomhed som Grundfos. (Foto: Lars Kruse)

Professor Bo Brummerstedt Iversen bliver leder for det nye center for materialeforskning på Science and Technology. (Foto: Lars Kruse)

Man skulle komme i god tid for at sikre sig en plads i auditoriet under iNANO-bygningen i Aarhus, da iMAT afholdt sit første, officielle arrangement. Allerede inden talerne gik i gang, var der fuldt optaget af interesserede gæster.

Centeret får det primære fokuspunkt at samle stærke forskningsmiljøer på en række institutter og centre, og skabe en decideret materialeforsknings-satsning på tværs af normale faggrænser. Herunder bliver et mål at gøre forskningsinfrastruktur tilgængelig for industrien samt at opbygge yderligere værdi og potentiale for samarbejde.

iMAT kan samle fokus for den verdensførende videnskab, der foregår på universitetet, og sikre en langt stærkere position herhjemme og i udlandet, samt bedre bidrage aktivt til at skabe løsninger til en række af FN’s Grand Challenges. En pointe, der blev underbygget af rektor Brian Bech Nielsen:

”Jeg tror, man kan opsummere vigtigheden af dette center i en enkelt sætning: ’Matter is materials, and materials matter’. Det er mig en glæde at stå foran jer her, og være med til at indvie dette center for materialeforskning på Aarhus Universitet. Området er blevet udpeget til at spille en kernerolle i at møde nogle af de store udfordringer, vi står overfor som globalt samfund, og med dette center er de rette folk samlet; de arbejder på de rette udfordringer og på det rigtige tidspunkt. Aarhus Universitet har en unik mulighed for at bearbejde de komplekse problemstillinger indenfor området gennem tværfaglig forskning, fordi iMAT vil samle de stærke forskningsaktiviteter, der findes på Science and Technology,” sagde rektor Brian Bech Nielsen til det godt og vel fyldte auditorium under iNANO-bygningen i Aarhus.

Centre for Integrated Materials Research er et af i alt syv strategisk forskningscenter, der skal etableres på Science and Technology i 2017. Det repræsenterer en ambitiøs forskningsstrategisk satsning med international gennemslagskraft, der har til formål at sikre tværfaglig forskning indenfor en række samfundsvitale områder ved at samle kompetencer og forskningsfaciliteter på en måde, der kan rumme både fremtidige forskningsindsatser i Danmark og forskningsstrategier på EU plan.

De strategiske forskningscentre etableres for at sikre tværgående samarbejde om forskning og samarbejde med erhvervsliv, kommuner og regioner. Tanken er, at fakultetsbrede samarbejder signifikant kan styrke og synliggøre forskning, hvor der både er et stort samfundsmæssigt potentiale og mulighed for at opbygge en international førende aktivitet med stort forskningsmæssigt volumen og stor samfundsmæssig gennemslagskraft.

”Jeg kunne ikke forestille mig nogle bedre omgivelser, til at åbne dette center, end her på iNANO, der er et af vore markante fyrtårne for interdisciplinære forskningsaktiviteter. Materialeforskning er et forskningsområde af stor betydning for en række vækstområder og det er vigtigt for forskerne, for de studerende og ikke mindst for vore mange samarbejdspartnere ude i erhvervslivet og for Danmark generelt. Med etableringen af dette center er det ambitionen at samle fokus for den verdensførende videnskab, der foregår her på universitetet og opnå nationalt og internationalt fremtrædende positioner indenfor grand challenges og en række vækstteknologi-områder,” udtalte dekan, professor Niels Chr. Nielsen.

iMAT vil fokusere på at finde svar på nogle af de vigtige spørgsmål omkring f.eks. bæredygtig energi, byggeri, miljøvenlige teknologier, transport og elektronik samt FN’s Grand Challenges. Dertil kommer en opgave med at styrke og understøtte samarbejdet med erhvervslivet.

iMAT bliver et konglomerat mellem institutterne for Kemi, -Fysik og Astronomi, -Geoscience og Ingeniørvidenskab samt det interdisciplinære center iNANO, hvor der skal konsolideres og udbygges på det omfattende erhvervssamarbejde, der allerede foregår. En af repræsentanterne for denne del af arbejdet omkring iMAT - Group Executive Vice President for Business Development, Ernst Lutz, fra Grundfos koncernen – lagde ikke skjul på, at det arbejde, der står foran centeret er både efterspurgt og af stor vigtighed:

”For industrien gælder det, at vi kun kan fortsætte vores udvikling af teknologiske løsninger, hvis det sker på et solidt grundlag af videnskabelige resultater indenfor materialevidenskab. Grundfos koncernen er verdensførende indenfor bl.a. pumpeteknologi, og for os er det derfor vigtigt, at vi kan have et tæt samarbejde med forskere som her på iMAT, der understøtter os med den værdifulde forskning, der kan betyde det næste teknologiske gennembrud. Der er en lang række teknologiske udfordringer, jeg ser som oplagte at samarbejde om – og derigennem skabe nye jobs og nye produkter. Tillykke til Aarhus Universitet. Jeg ser frem til at samarbejde endnu mere med jer.”

Centerleder, professor Bo Brummerstedt Iversen, tog til slut ordet for at takke de mange fremmødte og give sit bud på betydningen af det arbejde, der nu står foran ham og iMAT:

”Hvis du ønsker at ændre verden, så skal du finde et nyt materiale. Som en klog mand sagde engang: ’Stenalderen stoppede ikke, fordi vi løb tør for sten. Stenalderen endte, fordi vi fandt andre og bedre materialer kan bygge vores samfund af.’ iMAT er et af de første centre i Danmark med det konkrete sigte at arbejde målrettet med materialeforskning. Det giver et stærkt fundament for at skabe ny viden, der kan understøtte samfundsudviklingen og ikke mindst industrielle fremskridt. Nu begynder arbejdet for os her på universitetet og på faciliteter rundt om i verden: særligt i Lund, hvor ESS og MAXIV vil få vigtige roller i forskningen af nye materialers egenskaber. Tak til dekanen for at dele denne vision om at skabe et center af denne art på universitetet, og til alle I fremmødte i dag.”

Læs mere om iMAT her.

Hjemmesiden for iMAT findes her.

Science and Technology, Medarbejdere
89573 / i31