Opdatering af den danske roadmap for forskningsinfrastrukturer

I forbindelse med den kommende opdatering af den danske roadmap gæstede Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) Aarhus Universitet fredag 5. december. Efterfølgende var der faglige workshops. Deadline for nye forslag er 6. januar.

15.12.2014 | Christina Troelsen

Det er en afgørende forudsætning for de naturvidenskabelige og tekniske videnskabers forsatte udvikling, at forskerne har adgang til de allernyeste teknologier og forskningsinfrastrukturer. Det er derfor vigtigt at få identificeret og prioriteret de forskningsinfrastrukturer, der har interesse nationalt og strategisk, og som skal indgå i den danske roadmap for forskningsinfrastrukturer 2015.

I forbindelse med den kommende opdatering af den danske roadmap gæstede Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) Aarhus Universitet fredag d. 5. december. I oplægget fra Forsknings og Innovationsstyrelsen blev der lagt vægt på, at fremsendte forslag skal være af national interesse, have permanent eller langsigtet karakter, være modne og implementeringsparate inden for fem år, være åbne og baseret på ikke ekskluderende konsortier, og der skal være minimum 50 procents medfinansiering. Det er muligt både at melde nye forslag ind eller komme med forslag til betydelige udbygninger af eksisterende forskningsinfrastrukturer. Ikke realiserede forslag på roadmappen fra 2011 eller forslag fra den tentative liste kan ligeledes meldes ind igen – de overgår ikke til roadmappen for 2015. FI understregede, at der ikke kan søges penge til forskningsprojekter.

Efter oplægget fra FI blev der holdt en række faglige workshops inden for de områder, der er defineret i roadmappen: Energi, Klima og Miljø, Biotek, Sundhed og Life Science, Fysik & Univers og Materiale- og Nanoteknologi, e-Science samt Humaniora/Samfundsfag. Der var stor tilslutning til de forskellige workshops, hvor de forskellige forslag blev præsenteret og diskuteret. Science and Technologi var repræsenteret i næsten alle workshops og flere workshops resulterede i, at forskellige forslagsstillere drøftede mulighederne for at skrive flere forslag sammen, mens der i andre workshops var mere fokus på at få tydeliggjort de krav, der er i skabelonen i forhold til økonomi, herunder drift.

Der er deadline for fremsendelse af forslag d 6. januar 2015. Henvendelse vedrørende fremsendelse af forslag samt rekvirering af skabelon rettes til Søren Klit Lindegaard(skl@au.dk).  

Efter fremsendelse af forslag vil Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde beslutte, hvilke forslag, der skal arbejdes videre med, og i februar og marts vil dette arbejde pågå i de faglige miljøer.

Spørgsmål til processen på Science and Technology kan rettes til prodekan Mogens Nielsen (mn@cs.au.dk), mobil: 2338 2260.

Læs mere om Roadmap 2015 på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Medarbejdere
89573 / i31