Planen for besparelserne i forbindelse med budget 2016-19 på ST er nu klar

Det har været muligt at realisere hovedparten af besparelserne fordelt centralt og på institutter/centre uden afskedigelser. Men på tre institutter; Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Institut for Husdyrvidenskab og Institut for Bioscience, har det været nødvendigt at indtænke afskedigelser.

17.08.2016 | Anne-Mette Siem

Kære medarbejdere

ST’s budget for 2016-19 rummer, som tidligere udmeldt, en økonomisk udfordring på samlet ca. 150 millioner kr. frem imod 2019, foranlediget af finansloven for 2016, fremdriftsreformen og dimensioneringen. Arbejdet med at finde en plan for besparelserne har været en inddragende proces, hvor medarbejdere, institutter/centre og fakultet via ledelser, fora og råd har bidraget med forslag til besparelser og øget indtjening.

Fakultetsledelsen har på baggrund af dette fastlagt en plan, som indebærer besparelser på ca. 22 mio. kr. på bygningsområdet, ca. 38 mio.kr. på institutter, centre og dekanat samt ca. 87 mio.kr. ved begrænsning af fakultetets fælles midler til udvikling, strategiske investeringer, medfinansiering og risikoafdækning.

Særligt tre institutter er ramt

I løbet af sommeren har implementeringen af besparelserne været drøftet tæt mellem institutterne/centrene og dekanatet, og der er nu planer for, hvordan de ca. 38 millioner kr. skal findes på institutter, centre og i dekanat. Alle institutter og centre samt dekanatet har skullet finde besparelser. Besparelserne er især fundet ved at udvise tilbageholdenhed ved ansættelser og ved nedskæring af driftsbudgettet. For Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Institut for Husdyrvidenskab samt Institut for Bioscience (Roskilde-Kalø-Silkeborg) har det været nødvendigt at indtænke afskedigelser for at kunne opfylde budgetplanen.

Det forventes, at besparelserne på de tre institutter betyder afskedigelser på ca. 9 stillinger på Institut for Bioscience (Roskilde-Kalø-Silkeborg), ca. 4 stillinger på Institut for Molekylærbiologi og Genetik samt ca. 2 stillinger på Institut for Husdyrvidenskab, hvor fiskeområdet nedlægges.

Spareplanerne har onsdag d. 17.august været forelagt LSU’erne på de tre institutter, og der vil nu på Institut for Molekylærbiologi og Genetik samt Institut for Bioscience (Roskilde-Kalø-Silkeborg) blive sat afværgeforanstaltninger i værk med henblik på at begrænse omfanget af afskedigelser.

Medarbejderne på de tre institutter orienteres om planerne af institutlederne efter LSU-møderne.

Det er beklageligt, at det har været nødvendigt at planlægge med afskedigelser på de tre institutter, men den økonomiske udfordring foranlediget af Finanslov 2016’s besparelser har været for stor til at det  helt kan undgås. Vi håber, at afværgeforanstaltninger kan bidrage til at begrænse omfanget mest muligt.

Den øvrige proces

Besparelsesplanerne på ST’s øvrige institutter og centre vil blive behandlet i de lokale LSU’er i den kommende tid, og der vil blive kommunikeret om de forskellige lokale tiltag, der iværksættes for at budgetplanen kan overholdes.

 Implementeringen af besparelserne på bygningsområdet og på fakultetets fælles midler til udvikling, strategiske investeringer, medfinansiering og risikoafdækning vil ske løbende i henhold til budgetplanen. Et af tiltagene på bygningsområdet er energibesparelser, hvilket er et eksempel på et område, der kom mange forslag til under den inddragende proces, og som nu er blevet et led i besparelserne på bygningsområdet.

 

Venlig hilsen

Dekan Niels Chr. Nielsen

Læs mere om ST’s budgetplan på hjemmesiden

Medarbejdere
89573 / i31