Pris for forskning i vegetationsændringer i tid og rum

Signe Normand, ph.d. og adjunkt på Institut for Bioscience, Aarhus Universitet modtager i dag L’Oréals og UNESCO’s For Women in Science-prisen for sin forskning i vegetationsændringer i tid og rum – fra lokale observationer til stor-skala mønstre og modeller af ændringer på tværs af Europa og arktiske egne samt over 1.000-vis af år fra den sidste istid og ind i fremtiden. Specifikt skal prisen bruges på Signe Normands videre forskning i vegetationsændringer i arktisk tundra-vegetation i Grønland.

15.01.2014 | Ulla Vibeke Hjuler

Signe Normand samler individer af Betula nana (dværgbirk) til dendroøkologiske analyser (træringsanalyser) i Nuukfjorden. (Foto: Urs Treier)

Signe Normand samler individer af Betula nana (dværgbirk) til dendroøkologiske analyser (træringsanalyser) i Nuukfjorden. (Foto: Urs Treier)

Signe Normand. (Foto: Stine Heilman, L’Oréal)

Signe Normand. (Foto: Stine Heilman, L’Oréal)

Klimaforandringer i Arktis

Den arktiske tundra har ændret sig som respons på klimaændringer i fortiden og forventes også at ændre sig nu og i fremtiden på grund af den globale opvarmning. Arktis er et af de steder på Jorden, hvor vegetationen forventes at ændre sig mest det næste århundrede som følge af stigende temperaturer. Bl.a. forekommer der flere buske nu, som er større end før, og som spreder sig mere.

Indtil nu har de fleste studier af klimaændringers indvirkning i Arktis været udført lokalt i begrænsede områder, og kun få studier har beskæftiget sig med hele arters respons på stor skala. Dette gør sig også gældende i Grønland, hvor det kan være svært at vurdere, om ændringerne er lige markante alle steder blandt andet, fordi der kun har været grove satellitfotos og feltobservationer med begrænset dækning til rådighed.

Overflyvning med droner

For at kunne undersøge større områders vegetationsfordeling er en UAV (red.: unmanned aerial vehicle) eller en drone – det, der skal til.

Et spændende projekt er derfor planlagt i Vestgrønland i sommeren 2014, hvor Signe Normand skal undersøge, hvordan klimaforandringerne specifikt påvirker Grønlands natur ved hjælp af en drone, der kan tage fotos med høj opløselighed, mens den flyver hen over vegetationen. Der er tale om et standardkamera, der er modificeret, så det kan måle tæt på det infrarøde område, og som vil flyve hen over jorden i op til 150 meters højde og tage billeder med regelmæssige intervaller. Hvis vejr og vind tillader det, skal et område på ca. 700.000 m2 overflyves. Billederne skal bagefter bruges til fx at identificere arter og vegetationsdække samt at udvikle digitale overflademodeller. Formålet er bl.a. at kunne måle, forstå og forudsige vegetationsdynamikken under globale forandringer.

For Women in Science-prisen giver Signe Normand mulighed for at udføre feltarbejdet i Vestgrønland til sommer.

L’Oréal, UNESCO og Videnskabernes Selskab hædrer unge kvinder i forskning

Den 15. januar får tre forskere – heraf to fra AU – den fornemme pris, For Women in Science ved en ceremoni hos Videnskabernes Selskab. Prisen er indstiftet af L’Oréal og UNESCO og har bl.a. til formål at få de gode rollemodeller blandt kvinder i naturvidenskabelig forskning frem i lyset samt at få flere kvinder ind på naturvidenskabelige fag. I 2013 uddeles L’Oréal-UNESCO legaterne til tre kvinder i Danmark for 7. gang. Sammen med æren følger en pris på 110.000 kroner.

Kontakt

Signe Normand, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, mail: signe.normand@biology.au.dk

Offentligheden / Pressen, Medarbejdere
89573 / i31