Science and Technology skal spare: Dekanens tale

Dekan Niels Chr. Nielsen holdt onsdag 27. november tale for medarbejderne på ST om den kommende sparerunde.

27.11.2013 | Christina Troelsen

Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology. (Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation)

Se video af talen nedenfor


Kære medarbejdere ved Science and Technology

Som I netop har hørt fra vores rektor Brian Bech Nielsen står vi på Aarhus Universitet over for alvorlige økonomiske udfordringer. Udfordringer der for universitetet er et besparelseskrav i lejet af 200 millioner kr pr. år. Det tal kommer jeg tilbage til.

Faktum er, at vi skal igennem en besparelsesrunde, der vil blive hård og som vil komme til at påvirke os alle. Det er således med meget stor alvor, at jeg idag skal fremføre dette budskab for jer.

De økonomiske udfordringer relaterer sig ikke blot til indtægter og udgifter – men er grundlaget for vores virke som universitet. Udfordringerne skal indtænkes i og ses i lyset af de overordnede målsætninger for universitetet og dermed også for ST.

Jeg tror, vi alle kan blive enige om, at ST og universitetet er en del af vores identitet. Et universitet med stolte og stærke traditioner i fagmiljøerne uanset deres oprindelse i hhv. det traditionelle universitet eller sektorforskningen. Et fakultet, som vi værner om og ønsker det bedste for. Vi har altid haft ambitionen om, at ST skal være et stærkt fakultet i et internationalt godt positioneret universitet.

Faktisk har vi vist, at vi har potentialet til at være placeret pænt i top 100 af verdens ca 17.000 universiteter. Det lyder flot og det er flot. Den position er helt afgørende for, at vi kan indfri samfundets forventninger til videnbaseret vækst og vi dermed kan bidrage til at levere grundlag for ordentlig positionering af Danmark i den globale økonomi.

Vi er forpligtet til at være et fakultet som leverer gode og værdiskabende uddannelser, stærk forskning, fremragende myndighedsrådgivning og godt erhvervssamarbejde.

Der er mange universiteter, der har nøjagtig den samme ambition. Konkurrencen er – og bliver i stigende grad – benhård. Det gælder ikke blot det nødvendige økonomiske grundlag, men også udvikling og tiltrækning af fornødent talent og opbygning af stærke infrastrukturer. Tager vi ikke den udfordring alvorligt, underbygger alle prognoser, at vi sakker bagud. Det gælder den internationale konkurrence, men i høj grad også den nationale konkurrence på universitetsområdet.

Det er helt afgørende, at vi indser det - og handler på det nu. Vi skal være et “Et konkurencedygtigt fakultet i en globaliseret verden”.

Det er nødvendigt for vores eksistens, at Aarhus Universitet og ST i langt højere grad end idag målretter aktiviteterne. At vi sætter fokus på kerneydelserne og grundlaget for at levere på disse.

Fakultetet skal satse mere offensivt på internationalt fremtrædende forskning og herved danne grundlag for excellente uddannelser og myndighedsrådgivning, samt øget samspil med private og offentlige institutioner. Aktiviteter, som helt basalt skaber værdi for det danske samfund og verden omkring os. Det kan vi gøre. Vi har potentialet til det. Vi har dygtige medarbejdere. Vi har gode faciliteter. Vi har betydelige urealiserede synergi muligheder på ST.

Netop for at tage konkurrencen op, har vi sat fagligheden i fokus. Vi har fokus på at få en optimeret administration og servicefunktion. Samspillet er en forudsætning for at få flere aktiviteter op i den internationale topliga. Det er ganske enkelt nødvendigt for at opnå den visibilitet, der skal til idag.

Disse tiltag virker naturligvis kun, hvis vi har økonomien til det. Den økonomiske ramme er helt afgørende for vores evne til at realiseret dette. Det er den akutte udfordring vi står overfor idag som beskrevet af rektor.

En dyberegående analyse af vores økonomiske situation afslører desværre med stor tydelighed, at vi har udgiftssat os for hårdt: vores omkostninger overstiger vores indtægter. En prognose for fremtiden viser, at vi fortsat ville køre med et uholdbart stort underskud, hvis vi ikke gør noget markant. Det er vi nødt til at rette op på nu. Det er tvingende nødvendigt.

Vi ved nu, at vi desværre ikke kan nøjes med High-Road-Scenariet med øget indtjening og inddækning af faste omkostninger, som I blev præsenteret for sidste år. Det var et scenarie, som vi håbede ville bringe os over den økonomiske udfordring. Det viser sig desværre nu at være utilstrækkeligt.

Vi står således i en meget alvorlig situation, hvor vi – oveni kravene om øget ekstern finansiering og dækning af faste omkostninger fra High-Road Scenariet, som vi fastholder - må udvirke store besparelser for den kommende periode. Besparelser, der på universitetsplan er i lejet af 200 millioner kr pr år, som netop beskrevet af rektor. Vi kan ikke holde til at have underskud i den trecifrede millionklasse år efter år – egenkapitalen rækker ikke.

Dvs. at det er påtvunget, at vi ser den alvorlige situation i øjnene; at vi her og nu retter op og foretager besparelser med varig virkning. Besparelserne skal foretages på alle hovedområder justeret efter omsætning og dobbelt så kraftigt i administrationen. Dvs alle skal løfte – alle skal bidrage til, at vi får en sundere økonomi. Det er helt nødvendigt.

Retter vi blikket mod ST skal der realiseres store besparelser – disse andrager i 2014 omkring 45 millioner kr, og i årene 2015 og 2016 omkring 65 millioner kr. De præcise tal og hvordan disse besparelser helt konkret skal realiseres skal vi i ledelseskredsen – dvs dekanat, institut- og centerledere – nu finde løsninger på. Det er ikke noget let job. Der er ingen tvivl om, at det bliver svært. Og der er desværre nok heller ingen tvivl om, at vi i processen med at skabe balance i vores økonomi kommer til at sige farvel til medarbejdere. Medarbejdere, der har arbejdet godt og konstruktivt for fakultetet.

Det er endnu for tidligt at sige, hvor mange det måtte dreje sig om – først i starten af det nye år forventer vi at kunne melde konkret ud med specifikke besparelsestiltag. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at den erkendelse - og de handlinger, der kommer til at udspringe derfra - påvirker mig meget personligt.

Det bliver en hård proces for os alle. Allerede processen op til nu har været svær og har unægteligt fyldt en del i mine første måneder som dekan. Vi vil i ledelsen gøre alt hvad vi kan for at sikre en ordentlig proces. En værdig og rettidig proces. Det implicerer, at alle relevante organer inddrages, samarbejdsudvalg, tillidsmænd osv. Det betyder, at vi vil informere så godt vi kan om hvad der sker undervejs. Netop dette er baggrunden for dagens møder. En ordentlig proces tager forholdsvis lang tid.

Rektor har i sin præsentation givet den detaljerede tidsplan for den fremadrettede proces. Før vi kan melde mere konkret ud om de specifikke besparelser, er vi nødt til at etablere et budget som skal godkendes af bestyrelsen d. 18. december. I begyndelsen af januar vil der være FSU- og HSU-møder og de godkendte budgetter meldes ud til institutter og centre. I begyndelsen af februar er der LSU-møder. I det omfang, der vil ske afskedigelser, vil der i slutning af februar foretages partshøring og først i slutningen af marts vil der fremkomme endelige afgørelser.

Vi er klar over, at det kan komme til at fremstå som en lang periode med uvished. Men alle fortjener og har ret til, at vi gør dette så rigtigt som overhovedet muligt. Det er helt afgørende både for dem vi måtte skulle sige farvel til og dem, der forbliver på ST. Det er medarbejdere på ST, det er jer der er vores fakultet. Det er jer, der bærer ST’s identitet og evne til at udvirke vores allesammens ambitioner og samfundets krav. Gør vi det rigtigt, kan vi genetablere et stærkt og konkurrencedygtigt fakultet.

Det er derfor med stor alvor, at vi er nødt til at tage dette skridt for at bringe ST´s økonomi og den samlede økonomi for Aarhus Universitet på ret køl. En økonomi i balance er en forudsætning for at Aarhus Universitet kan udøve sit virke og konkurrere på den globale scene, hvor konkurrencen intensiveres markant i disse år.

Selvom jeg ved, det er meget at bede om, håber jeg, at I vil forstå nødvendigheden af det vi gør nu. Det vi nu skal igennem er helt afgørende for at sikre både ST’s og Aarhus Universitets fremtid. Det bliver en hård tid for jer som medarbejdere og for jeres ledere, der skal varetage processen.

Jeg har af logistiske grunde desværre ikke mulighed for at være personligt tilstede på alle enheder i dag. Jeg vil i begyndelsen af det nye år - når vi har et bedre overblik over konsekvenserne - komme rundt til alle institutter og centre. Når denne streaming slutter vil institut- og centerledere på ST overtage mødet i det omfang, det er muligt. I har sikkert rigtig mange spørgsmål og jeg er ikke i tvivl om, at institut- og centerlederne vil gøre deres yderste for at bidrage med yderligere informationer i den udstrækning, det er muligt på dette tidlige tidspunkt - og tage imod spørgsmål som oplæggene idag måtte afføde.

Foreløbig vil jeg runde af her - med en tak for jeres opmærksomhed.

Niels Chr. Nielsen
Dekan, Science and Technology


<script src="http://kaltura.statsbiblioteket.dk/p/104/sp/10400/embedIframeJs/uiconf_id/6709645/partner_id/104" type="text/javascript"></script>

 

<object id="kaltura_player_1384175559" width="480" height="360" name="kaltura_player_1384175559" bgcolor="#000000" data="http://kaltura.statsbiblioteket.dk/index.php/kwidget/cache_st/1384175559/wid/_104/uiconf_id/6709645/entry_id/0_hv60qhqy" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowNetworking" value="all" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="flashVars" value="&amp;{FLAVOR}" /><param name="src" value="http://kaltura.statsbiblioteket.dk/index.php/kwidget/cache_st/1384175559/wid/_104/uiconf_id/6709645/entry_id/0_hv60qhqy" /></object>

 

 

Offentligheden / Pressen, Medarbejdere
89573 / i31