Skrappere krav til affaldssortering

Flere steder på ST er der ved at blive etableret nye enheder til affaldssortering, for at affaldet kan blive kildesorteret så tæt på brugerne som muligt. Det sker dels som følge af lovkrav og større fokus på genanvendelse, og dels som led i besparelserne på fakultetet.

22.02.2017 | Christina Troelsen

Nye komprimatorcontainere til pap og dagrenovation som denne skal sammen med kildesortering gøre affaldshåndteringen på ST billigere. (Foto: Christina Troelsen)

Medarbejderne på ST har længe været flittige til at sortere papir, æbleskrog, batterier og andre typer af affald i de rette affaldsbeholdere. Og det er godt, for kildesortering hos brugerne er en vigtig forudsætning for en effektiv og billig affaldshåndtering.

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal erhvervsaffald kildesorteres i så rene enheder som muligt. Med det nye regulativ for erhvervsaffald i Aarhus Kommune (gældende fra 07.12.2016) er der sat ekstra fokus på genanvendelse og materialeudnyttelse.

På ST betyder det især, at vi skal blive endnu bedre til at adskille pap og papir, og den ydre logistik i form af nye komprimatorcontainere til pap er ved at være på plads. ST Bygningsservice er i øjeblikket i gang med at gennemgå forholdene i bygningerne og på de enkelte etager, og vil tilrettelægge den lokale affaldssortering i tæt samarbejde med brugerne, for at gøre det så let som muligt at sortere affaldet i de rigtige enheder.

Flere steder er papkasser hidtil blevet opsamlet på gangene eller i beholdere/ ’bure’ tæt på brugerne, men af hensyn til krav fra brandmyndighederne vil det nogle steder være nødvendigt at se på alternative placeringer til pap.

Korrekt kildesorteret erhvervsaffald giver større genanvendelighed og det er godt for miljøet. Men det er også billigere af komme af med for ST, derfor ligger der også en besparelse i at kildesortere tæt på brugerne, ligesom der spares ressourcer på at opdele affaldet efterfølgende.

I Roskilde, Flakkebjerg, Årslev og Foulum er man allerede langt med kildesortering. I Aarhus er besparelsespotentialet stort og det er nødvendigt at indarbejde kravet til kildesortering i den fremtidige affaldshåndtering ved fakultetet.

Fakta om kildesortering

Affaldet skal primært sorteres i følgende enheder: 

  • PAPIR – Rent papir og makuleret papir til genbrug
  • PAP – Rene papkasser og karton (uden plastkommer fra forsendelse)
  • RESTAFFALD – Madrester, papservice, plastic, ringbind osv.
  • GLAS – Glas og glasflasker (ikke kemi)
  • BATTERIER – Alle typer af små batterier
  • STORT AFFALD – Møbler og lign.
  • IT & ELEKTRONIK – PC’er, printere, telefoner, ledninger osv.

I visse områder vil det være hensigtsmæssigt at opsamle plast særskilt. For eksempel på steder, hvor store mængder af varer regelmæssigt pakkes ud.

Det vil i forbindelse med bygningsgennemgange blive vurderet, hvor det kan svare sig at opsamle plast særskilt. På samme måde kan det være en mulighed at lave særskilt indsamling af styrofoam (flamingo).

I forbindelse med større oprydninger med meget affald skal man bestille en specialcontainer hos den lokale Bygningsservice. Det samme gælder andre typer af storskrald.

Find kontaktoplysninger til dit bygningserviceområde

Kontakt

Rikke Thorsdatter Holtet
Bygningskoordinator, ST Bygningsservice
Tlf: 411893052
Mail: rth@au.dk

Medarbejdere
89573 / i31