To botanikere skal skabe opblomstring på Institut for Bioscience

Hans Brix og Peter Henriksen har fungeret som konstituerede institutledere på Institut for Bioscience siden maj 2013. De har begge fået tre år mere på posten.

17.06.2014 | Anne-Mette Siem

Hans Brix og Peter Henriksen er ansat som institutledere ved Institut for Bioscience. De leder instituttet sammen, men med hensyn til økonomi og personale har Peter Henriksen ansvar for Bioscience Roskilde, Kalø og Silkeborg, mens Hans Brix har ansvar for Bioscience Aarhus.

Hans Brix og Peter Henriksen fortsætter som institutledere for Institut for Bioscience. De skal i de næste tre år sammen stå i spidsen for fagligt at udvikle instituttet og integrere instituttets fire tjenestesteder.

- Vores medarbejdere løser mangeartede opgaver med fundament i en stærk og bred faglighed. Vi skal nu arbejde på at udnytte alle potentialer og få instituttet markeret endnu tydeligere både nationalt og internationalt, fortæller Peter Henriksen. Hans Brix og han er begge glade for at kunne fortsætte samarbejdet omkring ledelsen af instituttet.

Det korte rids
Både Peter Henriksen og Hans Brix er botanikere. Hans Brix har siden 2006 været professor i plantebiologi og var i mere end 10 år sektionsleder for plantebiologerne på det tidligere Biologisk Institut. Han blev viceinstitutleder primo 2013 og kort efter konstitueret som institutleder sammen med Peter Henriksen. Hans Brix er specialiseret i akvatiske planters økofysiologi med særligt fokus på vådområder, søer og vandløb, og han arbejder både grundvidenskabeligt og anvendt. Det sidste involverer blandt andet brugen af naturlige og konstruerede vådområder til spildevandsrensning.

Peter Henriksen er botaniker med speciale i toksiske alger. Han har særligt arbejdet med kemiske analyser af blågrønalgers toksiner samt pigmenter fra fytoplankton. Siden 2005 har han haft lederstillinger, først i det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser og fra 2011-2013 som viceinstitutleder i det nyetablerede Institut for Bioscience. Peter Henriksen har i en årrække sideløbende været leder af det marine fagdatacenter, der blandt andet sikrer fagligheden i Miljøministeriets nationale miljø- og naturovervågningsprogram.

Bagom de nye, gamle institutledere
Om man skal bruge prædikatet ”lun jyde” eller ”sej jyde” om Hans Brix, er ikke et nemt valg. Han stammer fra Jerslev i Vendsyssel, hvor man som barn først lærer at drikke kaffe (meget), tale (ikke så meget) og dernæst at kende en motor indefra. Hans Brix har også fået et roligt sind med sig fra Nordjylland, og han er meget generøs med sin tid, men man skal ikke tage fejl; han arbejder lynhurtigt. Ingen tur er for lang til, at den ikke kan klares på 3-4 dage. Smutturene til Kina og Vietnam er med til at sikre en jævn tilstrømning af studerende og ph.d.-studerende, som Hans tager varmt imod i privaten i Rønde, hvor konen og kun et ud af fire børn stadig holder til.

I Peter Henriksens tilfælde kan ”hjemme” betyde lidt af hvert. Med fast ejendom i flere hjørner af verden og tre tjenestesteder, Roskilde, Kalø og Silkeborg, opholder han sig langt fra permanent på privatadressen på Amager, som han deler med kone, børn og hele fire internationale studerende. Når arbejdet kræver dybe tanker, må han rykke ud i drivhuset. Det er dog ikke umuligt, at tankerne i stedet falder på næste vedligeholdelsesprojekt, hvortil han som krejler har indsamlet gode genstande, som han opbevarer i en af Amagermatriklens syv udlejningsgarager. Det er for Peter Henriksen en særlig sport at anskaffe sig nye, gamle ting, og sport skal der til; ellers sker der det usædvanlige, at hans ellers altid strålende humør påvirkes i en negativ retning.

Medarbejdere, Offentligheden / Pressen
89573 / i31