Tre EliteForsk-rejsestipendier til studerende på Science and Technology

Tre ph.d.-studerende ved Science and Technology har fået et rejsestipendium på hver 200.000 kr. ved uddelingen af EliteForsk-priser i 2016.

25.02.2016 | Christina Troelsen

Alexander Holm Kiilerich, ph.d.-studerende, Institut for Fysik og Astronomi.

Rasmus Østergaard Pedersen, ph.d.-studerende, Institut for Bioscience.

Jean-Pierre Desforges, ph.d.-studerende, Institut for Bioscience.

Rejsestipendierne skal bidrage til, at meget talentfulde ph.d.-studerende kan få længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden.

De tre modtagere på Science and Technology er:

Alexander Holm Kiilerich, ph.d.-studerende, Institut for Fysik og Astronomi.

Alexander Holm Kiilerich forsker i kvantefysik og hans projekt omhandler høj-sensitive målinger på kvantesystemer.

Kvantemekanikken fortæller os, at atomers egenskaber helt fundamentalt ikke kan forudsiges. Teorien tilskriver sandsynligheder til resultater af målinger på fx. positionen af et atom, men før en måling faktisk foretages, er atomet simpelthen ikke et bestemt sted. Det er først, når atomet observeres, at sandsynlighederne kollapser og atomet lokaliseres.

"I atomernes kvantemekaniske verden spiller observatøren således en langt mere central rolle end i vores dagligdag, idet hun ved at måle faktisk påvirker det kvantemekaniske system", forklarer Alexander Holm Kiilerich. "I min forskning beskæftiger jeg mig med den teoretiske beskrivelse af kvantesystemer under observation. Ved at forstå den dynamik, som målinger på et kvantesystem giver anledning til, kan vi forudsige informationsindholdet forbundet med en given målemetode. Denne viden kan udnyttes til at udtænke optimale målestrategier. Desuden kan man via den rette målebetingede dynamik styre kvantesystemer på måder, der ellers ikke er mulige."

Det er planen, at Alexander Holm Kiilerichs EliteForsk-rejsestipendium skal bruges på et længerevarende ophold ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA.

Læs mere

Rasmus Østergaard Pedersen, ph.d.-studerende, Institut for Bioscience.

Rasmus Østergaard Pedersen forsker i makroøkologi. Hans ph.d.-projekt handler om at øge forståelsen af pattedyrs og planters udbredelser. Mere specifikt, hvordan organismegrupper påvirker hinandens udbredelse på stor skala gennem tid.

"For tiden er jeg i gang med at udforske og udfordre en gængs teori om naturlige
populationstætheder for pattedyr, noget der har stor betydning for deres effekter på vegetationen. Denne forskning kan give svar på, hvor stor en andel af populationen af de enkelte arter, der er forsvundet, eller hvilke arter der er i økologisk overflod i forhold til en nutidig ligevægt – dette kan give et indblik i, hvilke konsekvenser menneskets tilstedeværelse i verden har haft og vil have på
dyr og planter", fortæller Rasmus Østergaard Pedersen.

Rasmus Østergaard Pedersen vil bruge EliteForsk-rejsestipendiet dels til nogle måneders ophold på Oxford Universitet, og dels til feltstudier af savanne-økosystemer i Afrika.

Læs mere

Jean-Pierre Desforges, ph.d.-studerende, Institut for Bioscience.

Jean-Pierre Desforges forsker i økotoxikologi og hans projekt går ud på at undersøge de sundhedsmæssige effekter af forurening i nordatlantiske rovdyr.

Økotoksikologi er en kompleks videnskab, som kræver forståelse af mange processer vedrørende skæbnen af de miljøfremmede stoffer, der spænder fra kilderne, transportveje over bioakkumuleringer til de endelige koncentrationer i rovdyr og mennesker. Da disse miljøfremmede stoffer ikke fremstilles eller anvendes i de uberørte arktiske miljøer, men alligevel findes i høje koncentrationer i arktisk dyreliv, er Arktis et vigtigt område for at forstå transportveje og bioakkumuleringen af disse stoffer.

"I min forskning arbejder jeg med at belyse, hvorledes menneskeskabt forurening kan påvirke sundheden i mennesker og havpattedyr. Formålet med mit ph.d.-projekt er at belyse effekten af miljøfremmede stoffer på medfødt og adaptiv immunitet. Desuden ser jeg på resistens overfor sygdomme i nordatlantiske havpattedyr og den grønlandske befolkning, som begge har en høj miljøbelastning. Resultaterne fra mine laboratorieforsøg vil blive brugt til at udvikle en model til vurdering af konsekvenserne på populationsniveau, når disse dyr eksponeres for miljøfremmede stoffer", fortæller Jean-Pierre Desforges.

EliteForsk-rejsestipendiet skal støtte Jean-Pierre Desforges udvekslingsarbejde med Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA), University of Connecticut (UConn, USA) og University of Veterinary Medicine (Tyskland).

Læs mere

Medarbejdere, Offentligheden / Pressen
89573 / i31