Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Science and Technology For undervisere Projektorienterede forløb på ST

Projektorienterede forløb på ST

Rammebeskrivelse for projektorienterede forløb

Projektorienterede forløb på ST omfatter to hovedgrupper af kurser:

 1. Fagprojekter af et omfang på 5-15 ECTS, der typisk udføres på det institut der huser uddannelsen og involverer et samarbejde mellem den studerende og hovedvejleder, der fastansat VIP. I nogle tilfælde involveres endvidere en projektvejleder ansat på et andet institut uden for Aarhus Universitet.
 2. Erhvervsprojekter af et omfang på 15-30 ECTS, der udføres på en erhvervsvirksomhed med en hovedvejleder der er fastansat VIP på det institut, der huser uddannelsen, og en projektvejleder fra den erhvervsvirksomhed, hvor projektet udføres.

Bachelorprojekter og kandidatspecialer, der defineres adskilt fra projektorienterede forløb i uddannelsesbekendtgørelsen, er ikke omfattet af nærværende dokument.

Projektorienterede forløb er reguleret af studieordningen og rammerne er derfor givet i den tilhørende kursusbeskrivelse, der skal følge de generelle regler for indhold og opbygning af kursusbeskrivelser.

I tillæg til det generelle indhold skal kursusbeskrivelsen for et erhvervsprojekt indeholde følgende:

 • hvem kontakter samarbejdsvirksomheden
 • hvem kan fungere som hovedvejleder
 • hvem godkender virksomhedsvejleder
 • eventuelle krav til virksomheden
 • proces for projektstart
 • beskrivelse af vejledningsprocessen
 • krav om projektkontrakt

Information om de projektorienterede forløb og erhvervsprojekter skal indgå i instituttets generelle information om uddannelsernes kursusudbud, herunder adresseres ved det årlige informationsmøde om det kommende kursusudbud.

Eksempel på kursusbeskrivelse for erhvervsprojekt ses nedenfor.

Efter det projektorienterede forløb

Alle projektorienterede forløb skal evalueres efter forløbet er afsluttet.

Koordinatorerne for forløbene har ansvaret for at evalueringsproceduren iværksættes og har ansvar for at evalueringerne indsamlet og indgår i fakultetets kvalitetssikringssystem.

Evalueringen skal følge fakultetets generelle regler for evaluering og de specifikke krav til evaluering af fagprojekter og erhvervsprojekter (her link til regler).

Eksempel på kursusbeskrivelse for erhvervsprojekt med angivelse af, hvordan de studieordningsmæssige krav til erhvervsprojekter opfyldes

 

Kursusbeskrivelse

Opfylder følgende studieordningsmæssige krav

Kvalifikationsbeskrivelse

Formål:

Formålet med erhvervsprojektet er, at den studerende opnår viden om og erfaring med anvendelsen af <fagets> teorier og metoder til løsning af konkrete opgaver i en virksomhed eller organisation, der arbejder med naturvidenskabelige emner, samt udvikler kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner.

Læringsmål:

Efter gennemført erhvervsprojekt forventes den studerende at kunne:

 • Samarbejde i professionelle teams om løsning af afgrænsede naturvidenskabelige opgaver inden for givne deadlines
 • Selvstændigt tilegne sig viden og anvende den i praksisorienterede naturvidenskabelige problemstillinger
 • Reflektere over den teoretiske viden, som findes om en given problemstilling og over den viden, som den studerende selv producerer ved arbejdet med en praktisk naturvidenskabelig problemstilling.
 • Formidle opnået viden i et præcist og forståeligt sprog – mundtligt og skriftligt
 • Reflektere over den merværdi det udførte arbejde har skabt for virksomheden
 • Reflektere over egne arbejdsprocesser og samarbejdskompetencer
 • Reflektere over hvordan kompetencer erhvervet på uddannelsen bringes i spil i erhvervsmæssig sammenhæng og hvordan erfaringer fra projektforløbet anvendes i det videre uddannelsesforløb
 

Krav om beskrivelse af formål og læringsmål

Indhold

Projektarbejde i samarbejde med virksomhed eller organisation. Projektforløbet kan omfatte løsningen af en konkret, faglig problemstilling og/eller udførelsen af fagligt relevante opgaver i samarbejde med virksomhedens ansatte. Erhvervsprojektet vil give den studerende mulighed for selvstændigt at anvende og udvikle faglige og personlige færdigheder, f.eks. inden for selvforvaltning og selvstændig læring, kommunikations- og præsentationsfærdigheder, samarbejde, problemløsning og innovationsevne samt it- og forskningsfærdigheder. Der skal i samarbejde med Institut for <Faget> og virksomheden udfærdiges en kontrakt for projektperioden, der bl.a. indeholder en projektbeskrivelse og en aktivitets- og tidsplan. Kontrakten skal godkendes af projektkoordinator og uddannelsesansvarlig.

Den studerende sørger selv for at finde en projektvirksomhed og en kompetent projektvejleder evt. i samarbejde med den interne hovedvejleder eller koordinatoren for erhvervsprojekter ved instituttet.

Krav om indholdsbeskrivelse

Virksomheder, hvor den studerende har fritidsarbejde må ikke indgå som projektvirksomhed.

Krav til virksomhed

Underviser

Koordinator: navn på koordinator for projektorienterede forløb

Den studerende er tilknyttet en intern hovedvejleder.

Projektet udføres i tæt samarbejde med en ekstern projektvejleder ved den virksomhed/organisation, hvor projektet udføres. Begge vejledere fungerer som eksaminatorer ved den mundtlige eksamen.

 

Krav om angivelse af underviser

Undervisningsform

Erhvervsprojektet gennemføres selvstændigt under vejledning.

 

Undervisningsform

Tilmeldte studerende skal kontakte projektkoordinator på Institut for xx, med henblik på at finde en intern vejleder. Projektkoordinator aftaler dialogmøde mellem den studerende og vejledere.

Krav om beskrivelse af proces for projektstart

Eksamen

Mundtlig eksamen på baggrund af rapport. 30 minutter uden forberedelse med intern censur. Virksomhedsvejlederen kan deltager ved eksamen.

Den afsluttende udprøvning foregår som en mundtlig eksamen, der omfatter en præsentation af projektforløbet (12 min.) og en efterfølgende diskussion med udgangspunkt i oplæg og rapporten (se nærmere under bemærkninger).

Krav om beskrivelse af eksamensform

Aflevering og godkendelse af arbejdsrapport og portefølje (se nærmere under bemærkninger).

Forudsætning for prøvedeltagelse

Bemærkninger

Vejledning

Før tilmelding til et erhvervsprojekt kontaktes koordinatoren, der kan være behjælpelig med at identificere relevante virksomheder for projektet og en intern vejleder fra instituttet, der fungerer som hovedvejleder. Som udgangspunkt skal den studerende selv tage kontakt til samarbejdsvirksomheden og finde en ekstern vejleder fra virksomheden.

 

Sammen med projektkoordinatoren, den interne vejleder og den eksterne vejleder udarbejdes en projektbeskrivelse og aktivitets- og tidsplan, der vedlægges en projektkontrakt.

Alle fastansatte videnskabelige medarbejdere (seniorforskere, lektorer og professorer) kan fungere som interne vejledere. Den interne vejleder er garant for at formelle og administrative regler følges, herunder overholdelse af frister for aflevering af rapport eksamination. Vejlederen har desuden ansvar for at sikre at projektets formål, indhold, omfang og faglige niveau er i overensstemmelse med uddannelsens faglige profil og målsætninger.

Krav om projektkontrakt

Rapporten

Rapporten skal udformes som en arbejdsrapport vedlagt en portefølje over arbejdsopgaver udført underforløbet.

Arbejdsrapporten skal som minimum indeholde:

 • En beskrivelse af faglig problemstilling, metoder og teorier anvendt i løsning af problemet, samt eventuelle resultater opnået i projektet.
 • Refleksion over de anvendte metoder og teorier samt opnåede resultater
 • Beskrivelse af hvordan egne kommunikations og præsentationsfærdigheder er blevet udviklet i projektet og refleksion over hvilke færdigheder der er vigtigt at videreudvikle
 • Refleksion over egne arbejdsprocesser og rolle(r) i samarbejdsrelationer
 • Refleksion over eget udbytte af projektforløbet

Porteføljen skal indeholde:

 • Oversigt over arbejdsopgaver udført under forløbet
 

 

 

 

 

 

 

121134 / i31