Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Science and Technology Løsninger på ST Processer på vej på ST

Processer på vej på ST

Læs mere om de forskellige processer, der bliver sat i gang  på ST i forbindelse med opfølgningen på problemanalysen.

Læs om hovedtiltagene i de enkelte processer og om deres mål.

Processerne handler om:

 • Øget delegering og nærværende ledelse
 • Mere transparent økonomi
 • Inddragende procedurer for ansættelser
 • Øget medinddragelse af råd, udvalg, fora og medarbejdere
 • Tydelig faglig organisering, identitet og god trivsel
 • Forbedret intern og ekstern kommunikation
 • Brugernær og relevant administrativ understøttelse

 

Øget delegering og nærværende ledelse:

Øget delegering

 • Der bliver skabt fællesskabsledelse via ledelsesteams. Det sker både på fakultets- og på institutniveau.
 • Institutlederkredsen bliver til en fakultetsledelse med ansvar for de overordnede mål, budgetter med videre. Administrationschefen indgår i fakultetsledelsen.
 • Der skal ske en øget uddelegering af ledelse, hvor beslutninger bliver taget på det rigtige niveau, så ledelsen bliver meningsfuld og effektiv.
 • Institutledelsen fastlægger sammensætning og ledelsesprocedurer på institutniveau.
 • Dekanen uddelegerer ansvar til prodekaner og institutledere
 • Institutledere uddelegerer ansvar til viceinstitutledere og sektionsleder
 • Beslutningskompetencer skal være synlige og klare

Mål: sammenhængende ledelse, så medarbejderne får øget medindflydelse og oplever mere medejerskab for ST.

Øget nærvær

 • Dekanatet flytter ud på fakultetet (i Ny Munkegade) i marts 2015
 • Dekan og prodekaner besøger institutterne oftere og med opmærksomhed på, at ST er stort
 • Månedlige møder mellem dekan og institutledere
 • Fakultetsledelsen fastlægger og implementere procedurer for øget nærvær
 • Institutledelserne drøfter nærvær med LSU og Institutfora og der bliver fastlagt planer for det.

Mål: ledelsen på alle niveauer skal være mere nærværende.

 

Mere transparent økonomi

 • Det skal fremgå tydeligt hvilke økonomiske dispositioner, der træffes
 • Alle enheder arbejder med fire-årige budgetter
 • Institutternes interne budget og resultatkrav bliver fastlagt af institutledelsen
 • Økonomimodellen bliver revideret, så den bliver robust, mere transparent og inddrager incitamenter. Den nye model fastlægges marts 2015, og træder i kraft fra 2016

Mål: Det skal være gennemskueligt og forståeligt hvordan pengene tjenes og bruges.

 

Inddragende procedurer for ansættelser

 • Institutterne får væsentlig indflydelse, herunder øget inddragelse af medarbejderne ved ansættelser i faste VIP- og TAP-stillinger
 • Akademisk Råd, FSU og Institutfora inddrages i udarbejdelse af ansættelsesprocedurer
 • Fakultetsledelsen træffer i februar 2015 beslutning om ansættelsesprocedurer, der klart beskriver ansvarsfordeling, kvalitetsmål og ansættelseskriterier
 • Institutledelsen har ansvar for ansættelse af TAP-personale og VIP-personale i tidsbegrænsede stillinger.
 • Ved faste VIP-stillinger og karrierestillinger skal instituttets lektorer, seniorforskere og professorer inddrages

Mål: Ansættelser er vigtige og der ønskes øget inddragelse i processerne.

 

Øget medinddragelse af råd, udvalg, fora og medarbejdere

 • Medarbejderfora, råd og udvalg inddrages både på fakultets- og institutniveau
 • Procedurer for øget ledelsesnærvær drøftes og fastlægges på de enkelte institutter og på fakultet
 • Institutlederne er ansvarlige for at holde medarbejdermøder mindst 2 gange pr år
 • De nye ”udvalg” Uddannelse og Forskning/Eksterne Relationer skal sikre medinddragelse
 • De fire tværgående foras fremtid skal afklares
 • Procedurer for samspil mellem prodekaner og universitets-/institutudvalg fastlægges
 • De studenterpolitiske organisationer og de ph.d.-studerende skal inddrages mere i de beslutningsprocesser, der har betydning for dem. Dekanen mødes regelmæssigt med begge typer studerende.

 Mål: Medarbejderudvalg, råd, fora og medarbejdere skal inddrages mere i beslutningsprocesserne.

 

Tydelig faglig organisering, identitet og god trivsel

 • Hvert institut skal drøfte faglig identitet og sammenhæng.
 • Der bliver lavet et eftersyn af den faglige organisering på ST for at sikre en hensigtsmæssig institut- og centerstruktur, der understøtter faglighed, samarbejde og god trivsel.
 • Fakultetsledelsen fremlægger eventuelle initiativer eller ændringer for FSU og Akademisk Råd i januar 2015
 • Der bliver nedsat en arbejdsgruppe der kigger på ingeniørområdets struktur og profilering
 • En arbejdsgruppe ser på myndighedsrådgivningsområdet for at lave en plan for et optimalt samspil om opgaver, udnyttelse af kompetencer og styrkelse af national og international konkurrenceevne.

Mål: medarbejderne skal opleve, at deres institut eller center udgør en meningsfuld, sammenhængende enhed – med et godt formål og med god trivsel.

 

Forbedret intern og ekstern kommunikation

 • ST skal have en kommunikationspolitik med fokus på mere inddragende intern kommunikation og på større faglig synlighed og profilering af institutter og centre på ST. Politikken skal være færdig til sommer 2015

 Mål: Den interne og eksterne kommunikation skal forbedres

 

Brugernær og relevant administrativ understøttelse

 • Den administrative service på ST skal gennemgås og revideres med  fokus på brugernærhed og prioritering.
 • Der skal indgå overvejelser om:
  - fysisk nærhed
  - tilgængelighed/responsivitet
  - forståelse for diversitet
  - en sammenhængende administration
  - arbejdsdeling mellem administrationscenter og fællesadministration
  - arbejdsdeling mellem administrative områder
  - arbejdsdeling mellem administration og institutter
  - transparens – både i forhold til økonomi og til processer
  - indflydelse på prioritering af ydelser
  - professionalisme og effektivitet
 • Administrationschef Niels Damgaard tilrettelægger en implementeringsproces og kommer rundt til alle institutter og centre for at holde afklaringsmøder
 • Processen kører frem til januar 2015
 • Løbende inddragelse af sekretariatsledere, funktionschefer og fakultetsledelsen for at lave en fælles ramme for den administrative service.

 Mål:

 • Forenkling af administrative funktioner og ledelsesmæssige funktioner
 • Sammenhængende og fleksibel opgaveløsning
 • Udgiftsbevisthed på det udførende niveau
 • Brugernærhed

 

107953 / i31