Høring af forslag om deling af fakultetet Science and Technology

Forslaget om deling af Science and Technology i to fakulteter er nu blevet forelagt AU’s bestyrelse, som godkendte at forslaget sendes i høring på AU. Høringsprocessen går i gang den 26. april. Læs om forslaget her og om, hvordan høringsprocessen vil forløbe.

26.04.2019 | Anne-Mette Siem

Forslaget om deling af ST er nu sendt i høring. Foto: Lars Kruse, AU Foto

Forslaget om deling af ST er nu sendt i høring. Foto: Lars Kruse, AU Foto

Rektor Brian Bech Nielsen bekendtgjorde i februar, at han ville foreslå en deling af Science and Technology i to fakulteter med henblik på at øge ledelseskraften, styrke synligheden af ingeniørområdet eksternt og skabe en bedre balance på universitetet som helhed. Universitetet vil med den foreslåede deling bestå af fem omtrent lige store fakulteter.

Model for deling
Grundige drøftelser mellem rektor, dekanat og institutledere på ST har resulteret i en model for deling af fakultetet. Denne model er blevet fremlagt for medarbejderne på alle ST’s institutter og institutlignende centre, hvor alle medarbejdere har haft mulighed for at stille opklarende spørgsmål. I den foreslåede model fastholdes den nuværende institutstruktur med en enkelt undtagelse, og medarbejdernes referenceforhold berøres ikke.

Modellen for deling i to nye fakulteter ser således ud:

Faculty of Engineering and Life Sciences:
Institut for Agroøkologi
Institut for Bioscience (RKS)
Institut for Husdyrvidenskab
Institut for Miljøvidenskab
Institut for Fødevarer
Institut for Ingeniørvidenskab
Aarhus University School of Engineering (ASE)
DCA -Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer
DCE -Nationalt Center for Miljø og Energi 

Faculty of Science:
Institut for Bioscience (AAR)
Institut for Datalogi
Institut for Fysik og Astronomi
Institut for Geoscience
Institut for Kemi
Institut for Matematik
Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO)
Institut for Molekylærbiologi og Genetik*

*) Afklaring vedr. placering af Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning samt Sektionen for Afgrødegenetik og Bioteknologi udestår.

Faculty of Engineering and Life Sciences vil indeholde ingeniøraktiviteterne og de institutter, som har myndighedsrådgivning som en kerneopgave. Fakultetet vil få et særligt potentiale inden for teknologiudvikling, innovation, bæredygtige løsninger, samarbejde med virksomheder og rådgivning af myndigheder og virksomheder.

Faculty of Science vil indeholde naturvidenskab, matematik og datalogi. Fakultetet vil få en tydelig profil med fokus på udvikling, anvendelse og formidling af grundvidenskab. Fakultetet vil få et særligt potentiale for at bidrage til at løse samfundets store udfordringer. Dette potentiale skal forløses gennem et fortsat samarbejde med Faculty of Engineering and Life Sciences, men også med de andre fakulteter, ikke mindst Health.

Forskning og uddannelse vil være kerneopgaver på begge fakulteter. Det nuværende samarbejde om uddannelse fortsætter på tværs af de nuværende institutgrænser og de kommende fakultetsgrænser. Ligesom de interdisciplinære centre og andre tværfaglige samarbejder også vil fortsætte som hidtil.

Høringsproces på hele AU
Modellen for deling af Science and Technology i to nye fakulteter, der er beskrevet ovenfor, er blevet forelagt AU’s bestyrelse. Forslaget sendes nu ud i en bred høring på hele universitetet frem til d. 20. maj.

Høringen omfatter:
På ST vil alle institutter, enheder samt Akademisk Råd, det administrative center, dekansekretariatet, FSU, FAMU, studienævn og de studerende blive inddraget i høringen. På institutterne og i det administrative center vil LSU blive hørt, ligeledes bliver institutfora hørt. På de tre andre fakulteter vil der ske inddragelse af relevante parter i høringen, herunder fakultetsledelsen, de akademiske råd og samarbejdsudvalg. I Enhedsadministrationen vil der være inddragelse af LEA og ASU. Desuden vil HSU blive inddraget. Ligeledes vil studenterorganisationerne blive hørt.

Videre proces for delingen
AU’s bestyrelse vil den 7. juni 2019 tage en endelig beslutning om delingen af ST. Såfremt bestyrelsen godkender forslaget, vil der i efteråret blive nedsat en række arbejdsgrupper, der skal komme med forslag til den fremtidige administrative understøttelse af de to nye fakulteter.

Læs mere på ST's side om fremtidig organisering.

Medarbejdere