Strategiopfølgning på ST

Dekanatet har i årets første måneder holdt strategiopfølgningsmøder med institutter og centre. Dekan Niels Chr. Nielsens giver her en status på strategiarbejdet på ST.

15.03.2018 | Dekan Niels Chr. Nielsen

Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology. Foto: AU Foto

Det er mit klare indtryk, at det går rigtig godt med indfrielse af strategi 2016-2020-målsætningerne, og det er en fornøjelse at høre om jeres resultater, ideer og visioner – og mærke det engagement, der ligger bag.

For nogle år siden begyndte vi at arbejde systematisk med strategiplaner på ST. Efter besparelsesrunden og som opfølgning på problemanalysen blev der – som led i opbygning af et nyt og stærkere ST – lagt et stort arbejde i at udarbejde visionære strategiplaner for 2016-2020. Strategiplanerne blev lavet på alle institutter og centre, og i tillæg hertil blev der udformet en strategi på fakultetsniveau. Som led i sidstnævnte har fakultetet og dermed institutterne i fællesskab sat fokus på større strategiske initiativer og tematiske centre der giver øget samarbejde på tværs af fakultetet og universitetet. Men det er et faktum at det er på institutter og centre langt hovedparten af vores aktiviteterne sker – det er også her økonomien har tyngdepunkt. Netop derfor er indfrielse af institutternes og centrenes mål helt afgørende for realisering af ST’s store potentiale.

For at sikre, at vi ikke blot har vores strategidokumenter liggende i skuffen, har vi forpligtet os på nogle klare målsætninger og handleplaner, som vi årligt følger op på. Det er faktisk den mest spændende del af strategiarbejdet. Sidste år havde vi fokus på opstartsfasen af strategierne ved besøg til institutledelserne og formændene for de faglige udvalg. I år har vi i løbet af årets første par måneder holdt strategiopfølgningsmøder med institutledelserne for at høre, hvordan det skrider frem med at føre strategierne ud i livet. Møderne er meget forskellige, men et fælles træk skinner tydeligt igennem: strategierne lever lokalt. Det er tydeligt at se, at der arbejdes meget målrettet for at realisere de ambitiøse mål der er sat. Over en bred kam er institutterne og centrene inde i en rigtig god udvikling, og klarer sig godt. Det glæder mig rigtigt meget.

Aktiviteter og fokus er selvsagt forskellige fra institut til institut, men der er også nogle generelle tendenser for hele fakultetet. Først og fremmest ser vi et stigende samarbejde mellem STs tre styrkeområder –  naturvidenskab, forskningsbaseret myndighedsrådgivning og ingeniøraktiviteter. Særligt mellem naturvidenskab og ingeniørvidenskab, og mellem myndighedsområdet og ingeniørområdet ser vi nye stærke aktiviteter vokse frem.

De fleste institutter har i deres strategiarbejde sat fokus på systematisk sikring af ny talentmasse og mere transparente karriereforløb for talenter. Dette arbejde skrider godt frem og viser gode resultater mange steder. Realisering af vores høje ambitioner på forskningsområdet kræver hjemtagning af eksterne forskningsmidler, og på mange institutter er der et øget fokus på at få funding til alle medarbejdere. Der er fokus på den meget brede vifte af forskningsaktiviteter vi har på ST, samtidigt med at vi tydeligt ser at områder med stort societal impact (bæredygtighedsmål, vækstteknologier, digitalisering etc.) har stigende bevågenhed.

Forskellige bygnings- og infrastrukturbehov er også noget, der har særlig opmærksomhed mange steder, eksempelvis på ingeniørområdet og i forbindelse med den planlagte flytning af fødevarerettede aktiviteter til Agro Food Park i Skejby. ST har på det seneste sat mere fokus på at mindske frafaldet på vores uddannelser, og på institutterne arbejdes der systematisk med at styrke fastholdelsen.

Det fremstår tydeligt, at der er fokus på vores mål om at positionere ST blandt verdens top 50 bedste fakulteter inden for naturvidenskab og teknologi i 2025. Strategierne og de tilknyttede detaljerede handlingsplaner er helt centrale for at nå det mål og de mange andre mål, som er beskrevet i 2016-2020 strategierne. Men det er også vigtigt at have en bevidsthed om, at virkeligheden omkring os ændrer sig, og det skal strategiplanerne kunne håndtere, derfor må de løbende tilpasses. Et eksempel herpå er myndighedsområdet, hvor beslutningen om konkurrenceudsættelse har skabt en ny situation i forhold til da strategiplanerne blev udformet i 2015.

I de kommende år vil jeg sammen med det øvrige dekanat og fakultetsledelsen som helhed løbende følge op på strategiarbejdet på institutter og centre. Jeg vil gerne udtrykke en stor tak til institutternes og centrenes medarbejdere og ledelser for at gå så tydeligt engaget og proaktivt ind i arbejdet med at få strategierne til at leve lokalt, og dermed bidrage til at vi sammen skaber endnu stærkere ST. Jeg ser meget frem til at følge udviklingen viderefrem og de mange spændende resultater der kommer ud af dette.

Niels Chr. Nielsen
Dekan, Science and Technology

Medarbejdere
89573 / i31