Akademisk Råd

Det akademiske råd skal sikre samarbejde og tværfaglig udvikling både inden for fakultetet og på tværs af fakulteterne og dermed bidrage til universitetets samlede udvikling.

Rådet skal sikre løbende inddragelse af medarbejdere og studerende, så disse grupper sikres en reel indflydelse på ledelsen og udviklingen af fakultetet. Det akademiske råd skal gennem regelmæssige drøftelser af fakultetets kerneaktiviteter fungere som garant for en akademisk forsvarlig varetagelse af disse, særligt vedrørende forskning og uddannelse. Rådets medlemmer bidrager dermed til kvalitetssikring og stimulering af nye ideer og forslag. Der er et akademisk råd for hvert fakultet på Aarhus Universitet.

Akademisk Råds opgaver:

1) at sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål.

2) at deltage i udpegning af medlemmer til indstillingsorganet ved udpegning af udefra kommende bestyrelsesmedlemmer og indstilling af medlemmer til rådgivningsgrupper ved ansættelse af rektor, prorektor, dekaner og prodekaner.

3) at udpege medlemmer til universitetets tværgående rådgivningsfora. Udpegningen må ikke foretages af formand og dekan alene, men skal ske under inddragelse af henholdsvis VIP-, TAP-, ph.d.- og studentermedlemmerne af akademisk råd.

4) at rådgive dekanen om budgetmæssige prioriteringer.

5) at udtale sig til dekanen om den interne fordeling af bevillinger.

6) at udtale sig til dekanen om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudveksling.

7) at indstille til dekanen om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger.

8) at tildele ph.d.- og doktorgraden.

Medlemmer af Akademisk Råd, Science and Technology 2016

Akademisk råds studentermedlemmer er valgt for en periode på l år. De øvrige medlemmer er valgt for en periode på 4 år.


Obs: Valget til Akademisk Råd på ST suspenderes  i 2019 for valggruppe I og III (VIP og TAP) på grund af delingen af fakultetet. Når den nye struktur for fakultetet er på plads i 2020 vil der i efteråret 2020 blive afholdt valg for disse valggrupper til de to nye akademiske råd. 


Forretningsorden

    Formand: Marit-Solveig Seidenkrantz

    Konstitueret Dekan: Lars Henrik Andersen

    Medlemmer af Akademisk Råd

    Mødereferater fra Akademisk Råd